Informacje dla konsumentów

Informacje dla konsumentów

Informacje dla konsumentów

Informacje dla konsumentów

Miniprzewodnik po nowych unijnych oznakowaniach konsumenckich dla produktów rybołówstwa i akwakultury Wspólna organizacja rynków przewiduje, że produktom rybołówstwa i akwakultury, które są sprzedawane konsumentom i zakładom zbiorowego żywienia, muszą towarzyszyć szczegółowe informacje. Wymogi te mają charakter uzupełniający w stosunku do unijnych przepisów w sprawie udzielania konsumentom informacji na temat żywności i przyczyniają się do zwiększania przejrzystości na rynku. Bowiem dzięki nim konsumenci mogą przy zakupie dokonywać świadomych wyborów.

Nowe przepisy obowiązują od 13 grudnia 2014 r. Aby pomóc podmiotom działającym w sektorze, Komisja opublikowała Miniprzewodnik po nowych unijnych oznakowaniach konsumenckich dla produktów rybołówstwa i akwakultury.

Zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi ryb, mięczaków, skorupiaków i glonów produkty sprzedawane konsumentom lub zakładom zbiorowego żywienia muszą być opatrzone następującymi informacjami:

  • nazwa handlowa i systematyczna gatunku
  • informacja o tym, czy produkty zostały złowione w morzu lub w wodach słodkich, czy też pochodzą z hodowli
  • obszar połowu lub produkcji oraz rodzaj narzędzi połowowych, których użyto do połowu produktu
  • informacja o tym, czy produkt został rozmrożony, oraz data przydatności do spożycia („najlepiej spożyć do” lub „należy spożyć do”) zgodnie z ogólnymi zasadami etykietowania żywności.

Aby konsumenci mogli się lepiej zorientować, skąd pochodzi produkt, należy podać szczegółowe informacje dotyczące obszaru połowu:

  • w przypadku ryb złowionych w morzu:
  • w przypadku ryb słodkowodnych: jednolita część wód, kraj pochodzenia w UE lub kraj pochodzenia spoza UE
  • w przypadku ryb hodowlanych: państwo UE lub spoza UE, w którym odbył się końcowy etap hodowli.

Produktom mogą również towarzyszyć inne załączone dobrowolnie informacje, dotyczące daty połowu lub wyładunku, kwestii środowiskowych, społecznych i etycznych, technik produkcji i wartości odżywczej.

Ekoetykieta

Over the past 20 years, eco-label schemes have emerged on the EU market, a development linked to increased public awareness of the need to ensure sustainable exploitation of marine resources. Today, the EU is the main market for certified products.

On 18 May 2016 the European Commission adopted a report on the feasibility of an EU ecolabel scheme for fishery and aquaculture products.  The report will now be debated by the European Parliament and the Council.

Powiązane dokumenty

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on options for an EU eco-label scheme for fishery and aquaculture products (COM/2016/0263)

Feasibility Report on options for an EU ecolabel scheme for fishery and aquaculture products

Miniprzewodnik po nowych unijnych oznakowaniach konsumenckich dla produktów rybołówstwa i akwakultury

EU consumer habits regarding fishery and aquaculture products