Kalandus

Tarbijale suunatud teave

Tarbijale suunatud teave

Tarbijale suunatud teave

Taskuteatmik kalandus- ja vesiviljelustoodete märgiseid käsitlevate uute ELi nõuete kohta Ühise turukorraldusega on kehtestatud konkreetsed nõuded seoses teabega, mida tuleb esitada tarbijatele ja toitlustusettevõtetele müüdavate kalandus- ja vesiviljelustoodete puhul. Need nõuded täiendavad ELi üldiseid eeskirju seoses toidualase teabe esitamisega tarbijatele ja aitavad kaasa turu suuremale läbipaistvusele, kuna need võimaldavad tarbijatel teha ostetavate toodete osas teadlikke valikuid.

Uusi eeskirju hakati kohaldama 13. detsembrist 2014. Sektori kaasamiseks uute nõuete kohaldamisel avaldas komisjon taskuteatmiku kalandus- ja vesiviljelustoodete märgiseid käsitlevate uute ELi nõuete kohta.

Uute eeskirjade kohaselt, mida kohaldatakse kala, molluskite, koorikloomade ja vetikate suhtes, peavad tarbijatele või toitlustusettevõtetele müüdavatel toodetel leiduma järgmine teave:

  • liikide kaubanduslik ja teaduslik nimetus;
  • kas tooted on püütud merest või mageveekogust või kalakasvatusest;
  • püügi- või tootmispiirkond ja toote püüdmiseks kasutatud püügivahend;
  • teave selle kohta, kas toode on sulatatud ja selle minimaalne säilivuskuupäev („parim enne” või „kõlblik kuni” kuupäev) kooskõlas üldiste toiduainete märgistamise eeskirjadega.

Selleks et võimaldada tarbijatel paremini aru saada, kust toode pärineb, tuleb esitada üksikasjalik teave püügi- või tootmispiirkonna kohta:

  • merest püütud kalatoodete puhul:
  • mageveekalade puhul: veekogu ja päritoluriik ELis või lähteriik väljaspool ELi
  • kasvatatud kala puhul: ELi liikmesriik või ELi mittekuuluv riik, kus asjaomaseid tooteid viimati kasvatati;

toodetel võib samuti esitada täiendavat mittekohustuslikku teavet, nagu püügi- või lossimiskuupäev, keskkonnaalaseid, sotsiaalseid ja eetilisi küsimusi käsitlev teave, tootmistehnoloogia ja toiteväärtus.

Ökomärgis

Viimase 20 aasta jooksul on ELi turul tekkinud ökomärgise süsteemid. Selline areng on seotud üldsuse suurema teadlikkusega vajadusest tagada mereressursside säästev kasutamine. Praegu on EL peamine sertifitseeritud toodete turg.

Euroopa Komisjon koostab praegu Euroopa Parlamendi ja nõukogu taotlusel teostatavusaruannet võimaluste kohta võtta kasutusele kogu ELi hõlmav kalapüügi- ja vesiviljelustoodete ökomärgise süsteem.

Kalandus- ja vesiviljelustoodete ELi ökomärgist käsitlev konsultatsioon

Seonduvad dokumendid

Taskuteatmik kalandus- ja vesiviljelustoodete märgiseid käsitlevate uute ELi nõuete kohta