Ενημέρωση του καταναλωτή

Ενημέρωση του καταναλωτή

Ενημέρωση του καταναλωτή

Ενημέρωση του καταναλωτή

Οδηγός τσέπης σχετικά με τη νέα σήμανση των καταναλωτικών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Η κοινή οργάνωση των αγορών καθορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να συνοδεύουν τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που πωλούνται στους καταναλωτές και στις μονάδες μαζικής εστίασης. Οι απαιτήσεις αυτές συμπληρώνουν τους γενικούς κανόνες της ΕΕ σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές και συμβάλλουν στη μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά, καθώς βοηθούν τους καταναλωτές να κάνουν ενημερωμένες επιλογές όταν αγοράζουν προϊόντα.

Οι νέοι κανόνες τέθηκαν σε ισχύ στις 13 Δεκεμβρίου 2014. Για να βοηθήσει τον τομέα στην εφαρμογή αυτών των νέων απαιτήσεων, η Επιτροπή δημοσίευσε έναν οδηγό τσέπης σχετικά με τη νέα σήμανση των καταναλωτικών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Σύμφωνα με τους νέους αυτούς κανόνες, οι οποίοι θα ισχύουν για τα ψάρια, τα μαλάκια, τα μαλακόστρακα και τα φύκια, τα προϊόντα που πωλούνται σε καταναλωτές ή σε μονάδες μαζικής εστίασης πρέπει να συνοδεύονται από τις παρακάτω πληροφορίες:

  • την εμπορική και επιστημονική ονομασία του είδους
  • αν πρόκειται για προϊόντα που έχουν αλιευθεί σε αλμυρά ή γλυκά νερά, ή για προϊόντα υδατοκαλλιέργειας
  • τον τόπο αλιείας ή παραγωγής και το είδος του αλιευτικού εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε για την αλίευση του είδους
  • κατά πόσο το προϊόν έχει αποψυχθεί και την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας (γνωστή και ως «κατανάλωση κατά προτίμηση μέχρι»), σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες επισήμανσης των τροφίμων

Για να μπορούν οι καταναλωτές να κατανοούν καλύτερα την προέλευση του προϊόντος, οι πληροφορίες για τον τόπο αλιείας ή παραγωγής πρέπει να παρέχονται οι ακόλουθες λεπτομέρειες:

  • Για ψάρια που αλιεύονται στη θάλασσα:
  • Για ψάρια γλυκού νερού: τον υδάτινο αποδέκτη και κράτος μέλος καταγωγής ή την τρίτη χώρα προέλευσης
  • Για εκτρεφόμενα ψάρια: τη χώρα της τελικής περιόδου εκτροφής, εντός ή εκτός της ΕΕ

Τα προϊόντα μπορούν επίσης να συνοδεύονται προαιρετικά από συμπληρωματικές πληροφορίες, όπως, η ημερομηνία αλίευσης ή εκφόρτωσης, οικολογικά, κοινωνικά ή δεοντολογικά στοιχεία, ή πληροφορίες για τις τεχνικές παραγωγής και τη διατροφική αξία.

Οικολογικό σήμα (Eco-label)

Over the past 20 years, eco-label schemes have emerged on the EU market, a development linked to increased public awareness of the need to ensure sustainable exploitation of marine resources. Today, the EU is the main market for certified products.

On 18 May 2016 the European Commission adopted a report on the feasibility of an EU ecolabel scheme for fishery and aquaculture products.  The report will now be debated by the European Parliament and the Council.

Σχετικά έγγραφα

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on options for an EU eco-label scheme for fishery and aquaculture products (COM/2016/0263)

Feasibility Report on options for an EU ecolabel scheme for fishery and aquaculture products

Οδηγός τσέπης σχετικά με τη νέα σήμανση των καταναλωτικών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

EU consumer habits regarding fishery and aquaculture products