Информация за потребителите

Информация за потребителите

Информация за потребителите

Информация за потребителите

Джобен наръчник за новите потребителски етикети на ЕС за продукти от риболов и аквакултура В правилата за общата организация на пазара се посочва каква информация трябва да съпровожда продуктите от риболов и аквакултура, продавани на потребителите и заведенията за обществено хранене. Тези изисквания допълват общите правила на ЕС за предоставяне на информация за храните на потребителите и водят до по-голяма прозрачност на пазара, защото дават възможност на потребителите да правят информиран избор, когато пазаруват.

Новите правила влязоха в сила на 13 декември 2014 г. За да помогне на сектора да прилага тези нови изисквания, Комисията публикува джобен наръчник за новите потребителски етикети на ЕС за продукти от риболов и аквакултура.

Съгласно новите правила, които се отнасят до рибата, мекотелите, ракообразните и водораслите, етикетите на продуктите, предназначени за потребители или заведения за обществено хранене, трябва да съдържат следната информация:

  • търговското и научното наименование на видовете;
  • къде е извършен уловът — в морето, в сладки води или в рибно стопанство;
  • зоната на улов или производство и вида на риболовния уред, използван при улова;
  • дали продуктът е бил размразен и срок на годност в съответствие с общите правила за етикетиране на храни.

За да могат потребителите по-добре да се ориентират какъв е произходът на продуктите, информацията за зоната на улов и производство трябва да е достатъчно подробна:

  • за риба, уловена в морето:
  • за сладководна риба — воден обект и държава на произход от или извън ЕС;
  • за риба, отгледана в рибни стопанства — страна от или извън ЕС, където се е състоял последният период на отглеждане.

Продуктите могат да бъдат придружени и от допълнителна информация на доброволна основа, например дата на улов или разтоварване на сушата, информация по екологични, социални или етични въпроси, производствени техники и хранително съдържание.

Екомаркировка

Over the past 20 years, eco-label schemes have emerged on the EU market, a development linked to increased public awareness of the need to ensure sustainable exploitation of marine resources. Today, the EU is the main market for certified products.

On 18 May 2016 the European Commission adopted a report on the feasibility of an EU ecolabel scheme for fishery and aquaculture products.  The report will now be debated by the European Parliament and the Council.

Документи по темата

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on options for an EU eco-label scheme for fishery and aquaculture products (COM/2016/0263)

Feasibility Report on options for an EU ecolabel scheme for fishery and aquaculture products

A pocket guide to the EU's new fish and aquaculture consumer labels

EU consumer habits regarding fishery and aquaculture products