Рибарство

Информация за потребителите

Информация за потребителите

Информация за потребителите

Джобен наръчник за новите потребителски етикети на ЕС за продукти от риболов и аквакултура В правилата за общата организация на пазара се посочва каква информация трябва да съпровожда продуктите от риболов и аквакултура, продавани на потребителите и заведенията за обществено хранене. Тези изисквания допълват общите правила на ЕС за предоставяне на информация за храните на потребителите и водят до по-голяма прозрачност на пазара, защото дават възможност на потребителите да правят информиран избор, когато пазаруват.

Новите правила влязоха в сила на 13 декември 2014 г. За да помогне на сектора да прилага тези нови изисквания, Комисията публикува джобен наръчник за новите потребителски етикети на ЕС за продукти от риболов и аквакултура.

Съгласно новите правила, които се отнасят до рибата, мекотелите, ракообразните и водораслите, етикетите на продуктите, предназначени за потребители или заведения за обществено хранене, трябва да съдържат следната информация:

  • търговското и научното наименование на видовете;
  • къде е извършен уловът — в морето, в сладки води или в рибно стопанство;
  • зоната на улов или производство и вида на риболовния уред, използван при улова;
  • дали продуктът е бил размразен и срок на годност в съответствие с общите правила за етикетиране на храни.

За да могат потребителите по-добре да се ориентират какъв е произходът на продуктите, информацията за зоната на улов и производство трябва да е достатъчно подробна:

  • за риба, уловена в морето:
  • за сладководна риба — воден обект и държава на произход от или извън ЕС;
  • за риба, отгледана в рибни стопанства — страна от или извън ЕС, където се е състоял последният период на отглеждане.

Продуктите могат да бъдат придружени и от допълнителна информация на доброволна основа, например дата на улов или разтоварване на сушата, информация по екологични, социални или етични въпроси, производствени техники и хранително съдържание.

Екомаркировка

През последните 20 години на пазара на ЕС се появяват различни схеми за екомаркировка. Това е свързано с нарастващата обществена осведоменост за необходимостта от гарантиране на устойчива експлоатация на морските ресурси. Днес ЕС е основният пазар за сертифицирани продукти.

По искане на Европейския парламент и на Съвета в момента Европейската комисия изготвя доклад за осъществимостта на различни варианти за въвеждане на схема за екомаркировка на Съюза за продуктите от риболов и аквакултура.

Консултация относно екомаркировка на ЕС за продукти от риболов и аквакултури

Документи по темата

Джобен наръчник за новите потребителски етикети на ЕС за продукти от риболов и аквакултура