Fiske utanför EU

Fiske utanför EU

Fiske utanför EU

Fiske utanför EU

Mer än en fjärdedel av den fisk som EU:s fiskefartyg tar upp fångas i själva verket utanför EU:s vatten. Runt 8 procent av EU:s fångster 2004–2006 togs upp enligt fiskeavtal med länder utanför EU. Ytterligare 20 procent fångades på öppet hav, främst i områden som förvaltas av regionala fiskeriorganisationer.

EU är en viktig fiskeproducent och världens största inre marknad för fiskeriprodukter. EU främjar också bättre förvaltning genom sitt arbete i olika internationella organisationer. Det handlar om att ta fram och genomföra förvaltningsplaner för fisket och – mer allmänt – havsrätten. EU samarbetar med partner från hela världen i bland annat FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och OECD.

Handel med fiskeriprodukter

EU är världens största inre marknad för fiskeriprodukter och är dessutom nettoimportör av fisk och fiskprodukter.

Vart tredje år fastställer EU autonoma tullkvoter för vissa fiskarter och fiskeriprodukter. En autonom tullkvot innebär att en viss mängd av en produkt får importeras till EU med lägre tull – i regel noll, fyra eller sex procent. Kvoterna ska bidra till att säkra råvarutillgången för förädlingsbranschen, om EU-utbudet inte kan möta efterfrågan.

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy

Officiellt material

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1006/2008