Rybołówstwo

Połowy poza UE

Połowy poza UE

Połowy poza UE

Ponad jedna czwarta połowów dokonanych przez europejskie statki rybackie zostaje złowiona poza wodami UE. Około 8 proc. połowów unijnych (w latach 2004-2006) złowiono na podstawie umów w sprawie połowów zawartych z państwami spoza UE, a kolejne 20 proc. złowiono na pełnym morzu, głównie w regionach podlegających regionalnym organizacjom ds. rybołówstwa.

UE - jako potęga w rybołówstwie i największy rynek produktów rybołówstwa na świecie - odgrywa również ważną rolę w propagowaniu lepszego zarządzania za pośrednictwem szeregu organizacji międzynarodowych. Obejmuje to opracowywanie i realizację polityki w zakresie zarządzania rybołówstwem oraz - w bardziej ogólnym ujęciu - prawo morza. UE ściśle współpracuje z partnerami z całego świata w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), jak również innych podmiotów np. Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Handel produktami rybołówstwa

Unia Europejska stanowi największy rynek produktów rybołówstwa na świecie i jest importerem netto ryb i produktów rybnych.

Co trzy lata UE ustanawia autonomiczne kontyngenty taryfowe dla określonych ryb i produktów rybnych. Taki kontyngent umożliwia import do UE pewnej ilości danego produktu przy obniżonej stawce celnej, która wynosi najczęściej 0 proc., 4 proc. lub 6 proc. Dzięki kwotom można zwiększyć dostawy surowców dla sektora przetwórczego w UE w okresach, kiedy podaż w UE nie jest wystarczająco wysoka, aby zaspokoić popyt.

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy

Oficjalne dokumenty

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie zrównoważonego zarządzania zewnętrznymi flotami rybackimi, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1006/2008