Zveja ārpus ES teritoriālajiem ūdeņiem

Zveja ārpus ES teritoriālajiem ūdeņiem

Zveja ārpus ES teritoriālajiem ūdeņiem

Zveja ārpus ES teritoriālajiem ūdeņiem

Vairāk nekā ceturto daļu lomu, ko iegūst Eiropas zvejas kuģi, patiesībā nozvejo ārpus ES teritoriālajiem ūdeņiem. Apmēram 8 % no ES lomiem (pēc 2004.–2006. gada datiem) iegūst saskaņā ar zvejas nolīgumiem, ko ES noslēgusi ar citām pasaules valstīm, savukārt 20 % tiek nozvejoti tāljūrā, lielākoties reģionos, ko kontrolē reģionālās zivsaimniecības pārvaldības organizācijas.

ES zvejas jauda ir viena no iespaidīgākajām uz mūsu planētas, tās vienotais zivsaimniecības produktu tirgus — vislielākais pasaulē, tāpēc ES veic lielu darbu, veicinot labāku zvejas resursu pārvaldību sadarbībā ar vairākām starptautiskajām organizācijām. Tas, piemēram, notiek, izstrādājot un īstenojot zvejniecības pārvaldības politiku un jūras tiesības kopumā. ES cieši sadarbojas ar partneriem visā pasaulē, izmantojot ANO sistēmu, piemēram, Pārtikas un lauksaimniecības organizāciju, kā arī citām organizācijām, kā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju.

Zvejas produktu tirdzniecība

ES ir pasaulē lielākais vienotais zvejas produktu tirgus, tā ir arī lielākā zivju un zvejas produktu neto importētāja.

Reizi trijos gados ES pieņem autonomās tarifu kvotas noteiktiem zivju un zvejas produktu veidiem. Šādas kvotas ietvaros noteiktu daudzumu attiecīgā ražojuma ES var ievest ar samazinātu ievedmuitas tarifu — parasti 0 %, 4 % vai 6 %. Ar kvotu palīdzību tiek uzlabota ES pārtikas rūpniecības apgāde ar nepieciešamajām izejvielām, kad ES iekšējie piegādātāji nespēj segt visu pieprasījumu.

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy

Oficiālie dokumenti

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par ārējo zvejas flotu ilgtspējīgu pārvaldību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1006/2008