Риболов извън ЕС

Риболов извън ЕС

Риболов извън ЕС

Риболов извън ЕС

Повече от една четвърт от рибата, улавяна от европейски риболовни съдове, всъщност се лови извън водите на ЕС. Около 8 % от улова на ЕС (2004-2006 г.) се извършва по риболовни споразумения със страни извън Съюза, а други 20 % от улова се правят в открито море, предимно в райони, стопанисвани от регионални организации за управление на рибарството.

В качеството си на световна риболовна сила и на най-големия пазар за рибни продукти в света ЕС играе важна роля за насърчаване на по-добро управление чрез редица международни организации. Това включва разработване и прилагане на политика за управление на рибарството и на морското право като цяло. ЕС си сътрудничи тясно със партньорите си по света чрез системата на ООН, която включва Организацията по прехрана и земеделие (ФАО), както и чрез други органи, като например Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Търговия с рибни продукти

ЕС е най-големият пазар на рибни продукти в света и нетен вносител на риба и рибни продукти.

На всеки три години ЕС установява автономни тарифни квоти за определени риби и рибни продукти. Тези квоти позволяват определени количества продукти да бъдат внасяни в ЕС при по-ниска тарифа – обикновено 0 %, 4 % или 6 %. Квотите помагат за увеличаване на снабдяването със суровините, на които разчита преработвателната промишленост на Съюза, когато запасите на ЕС не са достатъчно високи, за да покрият търсенето.

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy

Официални документи

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно устойчивото управление на външните риболовни флотове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета