Zivsaimniecība

Reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas (RZPO)

Reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas (RZPO)

Reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas (RZPO)

Bieži vien zveju atklātajos ūdeņos regulē reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas. Piemēram, Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācija.

Reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas (RZPO) ir starptautiskas organizācijas, ko izveidojušas dalībvalstis, kurām ir interese par zveju kādā konkrētā ģeogrāfiskā zonā. Atsevišķu organizāciju uzdevums ir pārvaldīt visu zivju krājumus kādā konkrētā zonā. Savukārt citas pārzina īpaši migrējošas sugas, piemēram, tunzivis, kuras pārvietojas daudz lielākās ģeogrāfiskās zonās.

Šo organizāciju sastāvā ir gan par “piekrastes valstīm” sauktās valstis, kas atrodas konkrētajā reģionā, gan valstis, kurām ir interese par zveju šajā reģionā. Ja atsevišķām RZPO ir tikai konsultatīva loma, tad lielākajai daļai no tām ir tiesības noteikt nozvejas un zvejas intensitātes ierobežojumus, tehniskus pasākumus, kā arī kontrolēt, kā tiek īstenotas saistības. ES, ko pārstāv Komisija, aktīvi darbojas sešās tunzivju organizācijās un 11 ar tunzivju zveju nesaistītās organizācijās.

RZPO, kuru ziņā ir īpaši migrējošas sugas, galvenokārt tunzivis:

RZPO, kuru ziņā ir zivju krājumi pēc ģeogrāfiskās zonas:


ES līdzdarbojas arī divās RZPO, kurām ir tīri konsultatīvas iestādes statuss:

Oficiālie dokumenti

Legislation

Regulation (EU) No 1343/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea

Communications

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on External Dimension of the Common Fisheries PolicyCOM/2011/424

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament Community - participation in Regional Fisheries Organisations (RFOs) - COM/1999/0613