Multilaterala avtal

Multilaterala avtal

Multilaterala avtal

Multilaterala avtal

Havsrätt och internationella avtal

De regler som gäller för öppet hav bygger på FN:s havsrättskonvention från 1994. Där åtog sig alla parter att främja ett hållbart fiske.

Efter havsrättskonventionen har det tillkommit flera avtal som ska få till stånd ett hållbart fiske på öppet hav. Ett exempel är avtalet om bevarande och förvaltning av gemensamma och långvandrande fiskbestånd (1995).

FN har också stor betydelse för att motverka destruktiva fiskemetoder som skadar undervattensberg, kallvattenkoraller och andra känsliga livsmiljöer.

I FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) har man antagit följande avtal:

År 2007 antog FN:s generalförsamling resolution 61/105 om hållbart fiske.

EU har också ingått andra internationella avtal och konventioner som påverkar fisket. Ett exempel är slutsatserna från toppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg 2002. Där enades länderna om att minska fisket till en nivå som ger den högsta avkastningen på lång sikt (maximal hållbar avkastning) och att införa en ekosystembaserad förvaltning av fisket. EU har också skrivit under konventionen om biologisk mångfald och konventionen om internationell handel med utrotningshotade vilda växter och djur (Cites).

Läs mer: