Rybołówstwo

Umowy wielostronne

Umowy wielostronne

Umowy wielostronne

Prawo morza i międzynarodowe prawo regulujące połowy

Prawo stosowane na pełnym morzu opiera się na Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza (konwencja UNCLOS), która weszła w życie w 1994 r. Jednym z istotnych zadań konwencji UNCLOS było zobowiązanie wszystkich państw, które ją podpisały, do wspierania zrównoważonych połowów.

Od czasu przyjęcia konwencji UNCLOS opracowano szereg porozumień, których celem jest zapewnienie na pełnym morzu zrównoważonych połowów. Jednym z nich jest porozumienie dotyczące międzystrefowych zasobów rybnych i zasobów rybnych daleko migrujących (1995 r.)

System wprowadzony w ramach ONZ ma ponadto istotne znaczenie w zwalczaniu niszczycielskich praktyk połowowych, które szkodliwie wpływają na wrażliwe siedliska, a zwłaszcza na góry podwodne i zimnowodne rafy koralowe.

W ramach Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) przyjęto następujące porozumienia:

W 2007 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję 61/105 w sprawie zrównoważonego rybołówstwa.

UE podpisała również inne porozumienia międzynarodowe i konwencje, które mają znaczenie dla rybołówstwa. Między innymi na Światowym Szczycie w sprawie Zrównoważonego Rozwoju w 2002 r. Unia zobowiązała się, że do 2015 r. ograniczy połowy do poziomu zapewniającego najwyższe połowy w perspektywie długoterminowej (maksymalny podtrzymywalny połów) oraz że w zarządzaniu rybołówstwem będzie stosowała podejście ekosystemowe. UE jest także stroną Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (konwencji CITES).

Warto przeczytać: