Daudzpusēji līgumi

Daudzpusēji līgumi

Daudzpusēji līgumi

Daudzpusēji līgumi

Jūras tiesības un starptautiskās zvejas tiesības

Tāljūrā piemērojamās tiesības ir noteiktas ANO ūras tiesību konvencijā (UNCLOS), kas stājās spēkā 1994. gadā. Viens no svarīgākajiem šīs konvencijas panākumiem bija tas, ka visas parakstītājas valstis apņēmās veicināt zvejas ilgtspēju.

Pēc šīs konvencijas pieņemšanas tika noslēgti arīdzan vairāki nolīgumi, kuros regulēti konkrēti jautājumi par to, kā panākt zvejas ilgtspēju tāljūrā. Viens no tiem ir 1995. gadā noslēgtais nolīgums par transzonāliem zivju krājumiem un tālu migrējošiem zivju krājumiem.

Būtisks elements ANO izveidotajā sistēmā ir cīņa pret kaitīgām zvejas metodēm, kas apdraud dzīvotņu, īpaši zemūdens klinšu un aukstūdens koraļļu vides līdzsvaru.

Pārtikas un lauksaimniecības organizācijā ir noslēgti šādi nolīgumi:

2007. gadā ANO Ģenerālā Asambleja pieņēma rezolūciju 61/105 par ilgtspējīgu zveju.

ES ir noslēgusi arī citus starptautiskus nolīgumums un parakstījusi citas konvencijas, kas skar zvejniecības jautājumus. To vidū ir, piemēram, 2002. gada Pasaules sammitā par ilgtspējīgu attīstību paustā apņemšanās līdz 2015. gadam samazināt nozveju līdz tādam līmenim, kas rada visaugstāko ienesīgumu ilgtermiņa perspektīvā (maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu) un zivsaimniecības pārvaldībā lietot ekosistēmu pieeju. ES ir parakstījusi arī Konvenciju par bioloģisko daudzveidību un Konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām.

Lasiet vēl