Mitmepoolsed kokkulepped

Mitmepoolsed kokkulepped

Mitmepoolsed kokkulepped

Mitmepoolsed kokkulepped

Rahvusvaheline kalandus- ja mereõigus

Avamerel kohaldatakse ÜRO mereõiguse konventsiooni (UNLOS), mis jõustus 1994. aastal. Selle oluliseks elemendiks on kõigi konventsiooni allkirjastanud osapoolte kohustus edendada jätkusuutlikku kalapüüki.

Pärast konventsiooni vastuvõtmist on koostatud mitmeid kokkuleppeid eesmärgiga määrata täpselt kindlaks, milline peab jätkusuutlik kalapüük avamerel olema. Üks neist on kokkulepe piirialade kalavarude ja pika rändega liikide kohta (1995).

ÜRO süsteem on ka väga oluline võitluses kalavarusid hävitavate püügimoodustega, mis kahjustavad haavatavaid elupaiku, eelkõige veealuseid kõrgendikke ja külmaveekoralle.

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni raames on vastu võetud järgmised kokkulepped:

2007. aastal võttis ÜRO Peaassamblee vastu jätkusuutlikku kalandust käsitleva resolutsiooni 61/105.

EL on ka muude kalandust käsitlevate rahvusvaheliste kokkulepete ja konventsioonde osapooleks. Nende hulgas on 2002. aastal säästva arengu tippkohtumisel võetud kohustus vähendada 2015. aastaks kalapüüki tasemele, mis annab pikas perspektiivis parima saagi (maksimaalne jätkusuutlik saagikus), ning kasutada kalanduse halduses ökosüsteemipõhist lähenemist. EL on bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni ning ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni osapool.

Täiendavaks lugemiseks: