Fiske

Bilaterala avtal med länder utanför EU

Bilaterala avtal med länder utanför EU

Bilaterala avtal med länder utanför EU

EU har två typer av fiskeavtal med länder utanför EU:

  • Partnerskapsavtal om fiske – i allmänhet med partnerländer på södra halvklotet, där EU bidrar med ekonomiskt och tekniskt stöd i utbyte mot fiskerättigheter.
  • Nordliga avtal – EU och partnerländerna Norge, Island och Färöarna förvaltar tillsammans gemensamma fiskebestånd.

Partnerskapsavtal om fiske

EU SFPAs infographic

Partnerskapsavtalen främjar ett hållbart fiske i länder utanför EU och ger EU-fartyg möjlighet att fiska på bestånd med överskott av fisk i ländernas exklusiva ekonomiska zon. Det är kommissionen som förhandlar om och sluter avtalen på EU:s vägnar.

Genom tonfiskavtalen får EU-fartygen gå efter tonfiskbestånd som vandrar längs Afrikas kuster och genom Indiska oceanen.

De blandade avtalen gäller i stället en rad olika fiskbestånd i partnerlandets exklusiva ekonomiska zon.

Avtalen inriktas också på bevarande av resurser och en hållbar miljö, och ska se till att samma regler för kontroll och öppenhet gäller alla EU-fartyg.

I gengäld får partnerländerna ekonomiskt bidrag från EU i form av

  • ersättning för tillträdesrätter till den ekonomiska zonen
  • sektorsstöd.

Sektorsstödet ska hjälpa partnerländerna att utveckla ett hållbart fiske genom att stärka deras administration och forskning. Stödet är inriktat på hållbar fiskeriförvaltning, kontroll och tillsyn.

EU:s fiskerireform och avtalen

Reformen av EU:s fiskeripolitik ska bland annat

  • förbättra det vetenskapliga underlaget för de fiskerättigheter som beviljas enligt avtalen, och ge mer information om den allmänna fiskeansträngningen i partnerländernas vatten
  • stärka avtalsförvaltningen, bland annat genom en klausul om att skydda mänskliga rättigheter och gradvis öka EU-fartygens bidrag till kostnaderna för tillträdesrätter
  • bättre främja ett hållbart fiske i partnerländernas vatten genom att anpassa EU:s sektorsstöd och regelbundet se över det.


Nordliga avtal

EU:s fiske i Nordsjön och Nordostatlanten är starkt kopplat till fisket i våra grannländer Norge, Island och Färöarna. De fyra parterna tjänar på att samordna sin verksamhet av flera skäl. Många av bestånden rör sig över gränserna, och parterna är heller inte nödvändigtvis intresserade av samma bestånd.

EU, Norge, Island och Färöarna förvaltar alltså fiskbestånden gemensamt och utbyter kvoter för att utnyttja resurserna på bästa sätt. En del bestånd förvaltas genom konventionen om fisket i Nordostatlanten, medan andra bestånd förvaltas genom avtal mellan kustländerna.

De nordliga avtalen är extremt viktiga för EU:s fiskeflotta – särskilt avtalet med Norge som gäller kvoter till ett värde av över två miljarder euro.

Lista över fiskeavtal

Land Giltighetstid Typ EU-bidrag per år Öronmärkta för utveckling av fiskeripolitiken

 

Cape Verde 22.12.2018 Tuna 550 000 €/ 500 000 € 275 000 €/ 250 000 €
Comoros Protocol expired on 31.12.2016
Cook Islands 13.10.2020 Tuna 385 000 / 350 000 € 350 000 €
Côte d'Ivoire 30.6.2018 Tuna 680 000 € 257 500 €
Gabon Protocol expired on 23.7.2016
Greenland 31.12.2020 Mixed 16 099 978 € 2 931 000 €
Guinea- Bissau 23.11.2017 Mixed   9 200 000 € 3 000 000 € 
Kiribati No protocol in force since 16.09.2015
Liberia 8.12.2020 Tuna 715 000 €/ 650 000 €/ 585 000 357 500/ 325 000/ 292 500
Madagascar 31.12.2018 Tuna 1 566 250/
1 487 500 €
700 000 €
 Mauritania 15.11.2019 Mixed 59 125 000 € 4 125 000 €
Mauritius Protocol expired on 27.1.2017 
Micronesia   No protocol in force since 25.2.2010
Morocco 27.2.2018 Mixed 30 million € 14 million €
Mozambique Protocol expired on 31 January 2015
São Tomé and Principe 22.5.2018 Tuna 710 000/
675 000 €
325 000 €
Senegal 19.11.2019 Tuna (+ hake component)  1 808 000/
1 668 000 € 
750 000 €
Seychelles 17.1.2020 Tuna

5 350 000 € in 2014
To 5 000 000 in 2019

2 600 000 €
Solomon Islands No protocol in force since 9.10.2012

Northern agreements

Country Period
Faeroe Islands 2006 - 2012
Norway 2009 - 2015