Zivsaimniecība

Divpusējie nolīgumi ar ārpussavienības valstīm

Divpusējie nolīgumi ar ārpussavienības valstīm

Divpusējie nolīgumi ar ārpussavienības valstīm

ES slēdz divu veidu zvejniecības nolīgumus ar ārpussavienības valstīm:

  • zvejniecības partnerattiecību nolīgumi — ES piešķir finansiālu un tehnisku atbalstu, pretī saņemot zvejas tiesības (parasti no partnervalstīm dienvidos), 
  • t.s. ziemeļu nolīgumi — ar Norvēģiju, Īslandi un Fēru salām par zivju krājumu kopīgu apsaimniekošanu.

Zvejniecības partnerattiecību nolīgumi

EU SFPAs infographic

Komisija ES vārdā vada sarunas un noslēdz ar ārpussavienības valstīm nolīgumus par ilgtspējīgu zveju. Tajos paredzēti juridiski noteikumi, ka ES kuģi drīkst zvejot zivju krājumu pārpalikumu attiecīgās valsts ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā.

Tunzivju nolīgumi dod ES kuģiem tiesības sekot migrējošiem tunzivju bariem gar Āfrikas krastiem un Indijas okeānā.

Jauktajos nolīgumos atļauts zvejot dažādu sugu zivis partnervalsts ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā.

Šajos nolīgumos ir arī noteikumi par resursu saglabāšanu un vides ilgtspēju, tādējādi uz visiem ES kuģiem attiecas vienādi noteikumi par kontroli un pārredzamību.

Savukārt ES maksā partnervalstīm atlīdzību, kas sastāv no divām daļām:

  • par piekļuves tiesībām ekskluzīvajai ekonomiskajai zonai,
  • finanšu atbalsts nozarei.

Nozares atbalsta mērķis ir veicināt ilgtspējīgas zivsaimniecības attīstību partnervalstīs, nostiprinot to administratīvos un zinātniskos resursus, raugoties ilgtspējīgas zivsaimniecības pārvaldības, pārraudzības, kontroles un uzraudzības perspektīvā.

Kā nolīgumus ietekmē ES zivsaimniecības politikas reforma

Daļa no ES zivsaimniecības politikas reformām paredz:

  • uzlabot zinātniskās informācijas bāzi, uz kuras pamata nolīgumos tiek piešķirtas nozvejas tiesības, un sagādāt plašākas ziņas par zveju partnervalsts ūdeņos,
  • nostiprināt nolīgumu pārvaldību, ietverot tajos noteikumus par cilvēktiesību aizsardzību un pakāpeniski palielinot ES kuģīpašnieku daļu izmaksu segšanā par piekļuves tiesībām,
  • sekmīgāk ieviest koncepciju par ilgtspējīgu zveju partnervalsts ūdeņos, precīzāk ievirzot ES sniegto nozares atbalstu un regulāri veicot pārraudzību.


Ziemeļu nolīgumi

ES zvejniecība Ziemeļjūrā un Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā ir cieši saistīta ar mūsu kaimiņvalstu — Norvēģijas, Īslandes un Fēru salu — darbībām. Tā kā daudzi zivju bari pārvietojas pāri valstu robežām, visiem četriem iesaistītajiem dalībniekiem vajadzētu koordinēt savas darbības, īpaši tāpēc, ka dažādu valstu zvejas flotes nebūt nav ieinteresētas vienu un to pašu zivju krājumu nozvejā.

Tāpēc daudzus zivju krājumus apsaimnieko kopīgi, apmainoties ar kvotām, lai tās neietu zudumā. Dažus krājumus pārvalda starpvalstu konvencija par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļaustrumatlantijas zvejniecībā, kuru noslēdza, lai apsaimniekotu zivju krājumus šajā reģionā. Citus zivju krājumus pārvalda ar nolīgumiem, kas noslēgti starp piekrastes valstīm.

Šie nolīgumi ir ārkārtīgi svarīgi lielai daļai ES zvejas flotes, īpaši nolīgums ar Norvēģiju, kurā vien ietvertas kvotas vairāk nekā 2 miljardu eiro vērtībā.

Zvejniecības nolīgumu saraksts

Valsts Termiņš Veids EK ieguldījums gadā Rezervēts zivsaimniecības politikas attīstībai
Cape Verde 22.12.2018 Tuna 550 000 €/ 500 000 € 275 000 €/ 250 000 €
Comoros Protocol expired on 31.12.2016
Cook Islands 13.10.2020 Tuna 385 000 / 350 000 € 350 000 €
Côte d'Ivoire 30.6.2018 Tuna 680 000 € 257 500 €
Gabon

Protocol expired on 23.7.2016

Greenland 31.12.2020 Mixed 16 099 978 € 2 931 000 €
Guinea- Bissau 23.11.2017 Mixed   9 200 000 € 3 000 000 € 
Kiribati No protocol in force since 16.09.2015
Liberia 8.12.2020 Tuna 715 000 €/ 650 000 €/ 585 000 357 500/ 325 000/ 292 500
Madagascar 31.12.2018 Tuna 1 566 250/
1 487 500 €
700 000 €
 Mauritania 15.11.2019 Mixed 59 125 000 € 4 125 000 €
Mauritius Protocol expired on 27.1.2017 
Micronesia   No protocol in force since 25.2.2010
Morocco 27.2.2018 Mixed 30 million € 14 million €
Mozambique Protocol expired on 31 January 2015
São Tomé and Principe 22.5.2018 Tuna 710 000/
675 000 €
325 000 €
Senegal 19.11.2019 Tuna (+ hake component)  1 808 000/
1 668 000 € 
750 000 €
Seychelles 17.1.2020 Tuna

5 350 000 € in 2014
To 5 000 000 in 2019

2 600 000 €
Solomon Islands No protocol in force since 9.10.2012

Northern agreements

Country Period
Faeroe Islands 2006 - 2012
Norway 2009 - 2015