Αλιεία

Διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες

Διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες

Διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες

Η ΕΕ έχει συνάψει δύο ειδών αλιευτικές συμφωνίες με τρίτες χώρες:

  • συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης, συνήθως με νότιες χώρες εταίρους - χορήγηση οικονομικής και τεχνικής βοήθειας από την ΕΕ, με αντάλλαγμα αλιευτικά δικαιώματα.
  • συμφωνίες με βόρειες χώρες- διαχείριση κοινών αλιευτικών αποθεμάτων από κοινού με τη Νορβηγία, την Ισλανδία και τις Νήσους Φερόε.

Συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης

EU SFPAs infographic

Η Επιτροπή διαπραγματεύεται και συνάπτει, εξ ονόματος της ΕΕ, συμφωνίες βιώσιμης αλιείας με τρίτες χώρες. Με τις συμφωνίες αυτές δίνεται η δυνατότητα στους αλιευτικούς στόλους της ΕΕ να αλιεύουν πλεονάζοντα αλιευτικά αποθέματα στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες (ΑΟΖ) των εκάστοτε χωρών, εντός ενός νομικά ρυθμιζόμενου πλαισίου.

Οι συμφωνίες αλιείας τόννου δίνουν στα σκάφη της ΕΕ τη δυνατότητα να ακολουθούν τα μεταναστευτικά αποθέματα τόννου καθώς αυτά μετακινούνται κατά μήκος των ακτών της Αφρικής και στα νερά του Ινδικού Ωκεανού.

Οι μικτές συμφωνίες παρέχουν πρόσβαση σε μεγάλη ποικιλία ιχθυαποθεμάτων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της χώρας με την οποία έχει συναφθεί η συμφωνία.

Οι συμφωνίες αυτές επικεντρώνονται επίσης στη διατήρηση των πόρων και στη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, καθώς διασφαλίζουν ότι όλα τα αλιευτικά σκάφη της ΕΕ τηρούν τους ίδιους κανόνες ελέγχου και διαφάνειας.

Ως αντάλλαγμα, η ΕΕ καταβάλλει στη χώρα εταίρο δύο ειδών οικονομική συνεισφορά:

  • δικαιώματα πρόσβασης στην ΑΟΖ
  • "τομεακή" χρηματοδοτική ενίσχυση

Η τομεακή χρηματοδοτική ενίσχυση στοχεύει στην προώθηση της βιώσιμης αλιείας στις χώρες εταίρους μέσω της βελτίωσης των διοικητικών και επιστημονικών ικανοτήτων τους διαχείρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης.

Αντίκτυπος της μεταρρύθμισης της πολιτικής της ΕΕ στις συμφωνίες

Ένα μέρος της μεταρρύθμισης της αλιευτικής πολιτικής της ΕΕ στοχεύει στα ακόλουθα:

  • βελτίωση των επιστημονικών γνώσεων όσον αφορά τα αλιευτικά δικαιώματα που παραχωρούνται στο πλαίσιο των συμφωνιών και συγκέντρωση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τις συνολικές αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα της χώρας εταίρου
  • ενίσχυση της διαχείρισης των συμφωνιών, με την προσθήκη ρήτρας για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη σταδιακή αύξηση της συμμετοχής των Ευρωπαίων πλοιοκτητών στο κόστος πρόσβασης
  • περαιτέρω προώθηση της βιώσιμης αλιείας στα ύδατα της χώρας εταίρου με την καλύτερη κατανομή και την τακτική εποπτεία της τομεακής ενίσχυσης που χορηγεί η ΕΕ.


Συμφωνίες με βόρειες χώρες

Οι αλιευτικές δραστηριότητες στη Βόρεια θάλασσα και στον βορειοανατολικό Ατλαντικό συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες των βόρειων γειτόνων μας (Νορβηγία, Ισλανδία και νήσοι Φερόε). Δεδομένου ότι πρόκειται κυρίως για κοινά αποθέματα που δεν γνωρίζουν σύνορα, είναι προς το συμφέρον και των τεσσάρων μερών να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους, καθώς μάλιστα οι διάφοροι στόλοι δεν ενδιαφέρονται πάντα για τα ίδια αποθέματα.

Έτσι, για πολλά από τα αποθέματα η διαχείριση γίνεται από κοινού και οι ποσοστώσεις ανταλλάσσονται ώστε να μην χάνονται. Η διαχείριση ορισμένων από τα αποθέματα αυτά γίνεται μέσω της διακυβερνητικής Σύμβασης Αλιείας Βορειοανατολικού Ατλαντικού που έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων στην περιοχή, ενώ η διαχείριση άλλων αποθεμάτων εξασφαλίζεται από συμφωνίες μεταξύ των παράκτιων κρατών.

Οι συμφωνίες αυτές είναι εξαιρετικά σημαντικές για ένα μεγάλο τμήμα του στόλου της ΕΕ, ιδίως η συμφωνία με τη Νορβηγία η οποία αφορά ποσοστώσεις αξίας άνω των 2 δισ. ευρώ.

Κατάλογος αλιευτικών συμφωνιών

Χώρα Ημερομηνία λήξης Είδος Ετήσια συνεισφορά της ΕΕ Για την ανάπτυξη της αλιευτικής πολιτικής

 

 

Cape Verde 22.12.2018 Tuna 550 000 €/ 500 000 € 275 000 €/ 250 000 €
Comoros Protocol expired on 31.12.2016
Cook Islands 13.10.2020 Tuna 385 000 / 350 000 € 350 000 €
Côte d'Ivoire 30.6.2018 Tuna 680 000 € 257 500 €
Gabon Protocol expired on 23.7.2016
Greenland 31.12.2020 Mixed 16 099 978 € 2 931 000 €
Guinea- Bissau 23.11.2017 Mixed   9 200 000 € 3 000 000 € 
Kiribati No protocol in force since 16.09.2015
Liberia 8.12.2020 Tuna 715 000 €/ 650 000 €/ 585 000 357 500/ 325 000/ 292 500
Madagascar 31.12.2018 Tuna 1 566 250/
1 487 500 €
700 000 €
 Mauritania 15.11.2019 Mixed 59 125 000 € 4 125 000 €
Mauritius Protocol expired on 27.1.2017 
Micronesia   No protocol in force since 25.2.2010
Morocco 27.2.2018 Mixed 30 million € 14 million €
Mozambique Protocol expired on 31 January 2015
São Tomé and Principe 22.5.2018 Tuna 710 000/
675 000 €
325 000 €
Senegal 19.11.2019 Tuna (+ hake component)  1 808 000/
1 668 000 € 
750 000 €
Seychelles 17.1.2020 Tuna

5 350 000 € in 2014
To 5 000 000 in 2019

2 600 000 €
Solomon Islands No protocol in force since 9.10.2012

Northern agreements

Country Period
Faeroe Islands 2006 - 2012
Norway 2009 - 2015