Olagligt fiske

Olagligt fiske

Olagligt fiske

Olagligt fiske

EU bekämpar olagligt, orapporterat och oreglerat fiske
Den australiensiska flottan inspekterar fartyg som tjuvfiskar tandnoting i vattnen söder om landet.

Olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU) gör stora skada. Det utarmar fiskbestånden, förstör livsmiljöer och snedvrider konkurrensen. Hederliga fiskare kan inte konkurrera på lika villkor och kustsamhällena drabbas, särskilt i utvecklingsländerna. EU försöker täppa till kryphålen som gör att brottsliga aktörer kan tjäna pengar på sin verksamhet.

  • EU:s regler för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-förordningen) trädde i kraft den 1 januari 2010. Kommissionen samarbetar med alla aktörer för att se till att reglerna tillämpas ordentligt.
  • Bara fiskeprodukter som har certifierats som lagliga av den behöriga flaggstaten eller exportlandet får importeras till eller exporteras från EU.
  • Det finns en lista över tjuvfiskande fartyg som regelbundet uppdateras med uppgifter från regionala fiskeriorganisationer.
  • Enligt IUU-förordningen går det att vidta åtgärder mot länder som ser genom fingrarna med tjuvfiske. Länderna får först en varning och kan sedan svartlistas för att de inte bekämpar tjuvfisket.
  • Fiskare från EU som tjuvfiskar någonstans i världen, oberoende av flagg, kan få dryga böter som ska stå i proportion till det ekonomiska värdet på fångsten och beröva dem vinsten.

Åtgärder mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske)

Rättslig grund

Rådets förordning nr 1005/2008 om ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-förordningen)

Kommissionens förordning nr 1010/2009 om tillämpningsföreskrifter för IUU-förordningen

Kommissionens uttalanden (september 2008)

Handböcker, svartlistor, tillämpningsföreskrifter och övrig information

Handböcker, svartlistor, tillämpningsföreskrifter och övrig information