Nezákonný rybolov (NNN)

Nezákonný rybolov (NNN)

Nezákonný rybolov (NNN)

Nezákonný rybolov (NNN)

Pravidlá EÚ na zamedzenie nezákonného, nenahláseného a neregulovaného rybolovu
Austrálske námorníctvo kontroluje plavidlá nezákonne loviace nototéniu patagónsku vo vodách južne od Austrálie.

Nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov (NNN) decimuje populácie rýb, ničí morské biotopy, narúša hospodársku súťaž, nespravodlivo znevýhodňuje čestných rybárov a oslabuje pobrežné spoločenstvá, predovšetkým v rozvojových krajinách.
EÚ pracuje na odstránení medzier v predpisoch, z ktorých môžu nezákonní prevádzkovatelia profitovať:

  • Nariadenie EÚ, ktorého cieľom je zabraňovať nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu (NNN), odrádzať od neho a celkovo ho odstrániť, nadobudlo platnosť 1. januára 2010. Komisia sa aktívnou spoluprácou so všetkými zainteresovanými subjektmi snaží zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto nariadenia o NNN rybolove.
  • Dovážať do EÚ alebo vyvážať z EÚ sa môžu len morské rybárske výrobky, ktoré boli označené za zákonné orgánmi príslušného vlajkového alebo exportujúceho štátu.
  • Pravidelne sa uverejňuje zoznam plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov, ktorý sa zostavuje na základe údajov o takýchto plavidlách od regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva.
  • Na základe nariadenia o NNN rybolove sa môžu podniknúť kroky proti krajinám , ktoré tolerujú činnosti NNN rybolovu: najprv sa vydá varovanie, potom je možné ich identifikovať a zaradiť do zoznamu krajín nespolupracujúcich v boji proti NNN rybolovu.
  • Prevádzkovateľom z EÚ nezákonne loviacim kdekoľvek na svete a bez ohľadu na vlajku, pod ktorou plávajú, hrozia vysoké sankcie primerané hospodárskej hodnote ich úlovku, ktoré ich pripravia o akýkoľvek zisk.

Boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému (NNN) rybolovu

Právny základ

Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie (nariadenie o NNN rybolove)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1010/2009 z 22. októbra 2009, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie predpisy pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008

Vyhlásenia Komisie z 18. septembra 2008

Sekundárne právo, usmernenia a ostatné informácie

Sekundárne právo, usmernenia a ostatné informácie