Nielegalne połowy (połowy NNN)

Nielegalne połowy (połowy NNN)

Nielegalne połowy (połowy NNN)

Nielegalne połowy (połowy NNN)

Przepisy unijne dotyczące zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów
Australijska marynarka kontroluje statek prowadzący nielegalne połowy antara na południe od Australii.

Nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (tzw. połowy NNN) zmniejszają zasoby rybne, niszczą siedliska morskie, zakłócają konkurencję, szkodzą interesom uczciwych rybaków oraz osłabiają nadmorskie społeczności, zwłaszcza w krajach rozwijających się
. UE pracuje nad likwidacją luk prawnych, które umożliwiają nielegalnym operatorom czerpanie korzyści z ich procederu.

  • Unijne rozporządzenie w sprawie zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania weszło w życie 1 stycznia 2010 r.. Komisja aktywnie współpracuje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami , aby zapewnić spójne stosowanie rozporządzenia w sprawie połowów NNN.
  • Jedynie produkty rybołówstwa morskiego zatwierdzone jako legalne przez odpowiednie państwo bandery lub państwo wywozu można importować do UE lub eksportować z jej obszaru.
  • Wykaz statków prowadzących połowy NNN jest publikowany regularnie na podstawie ustaleń regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem dotyczących tych statków.
  • Rozporządzenie w sprawie połowów NNN może spowodować podjęcie działań przeciw państwom, które przymykają oko na nielegalne połowy: najpierw otrzymują one ostrzeżenie, a następnie zostają uznane za niewspółpracujące w zakresie zwalczania połowów NNN i wpisane na czarną listę.
  • Operatorom unijnym, którzy prowadzą nielegalne połowy w dowolnym miejscu na świecie i pod dowolną banderą, grożą wysokie kary, proporcjonalne do wartości ekonomicznej takich połowów i pozbawiające ich wszelkich zysków.

Zwalczanie nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (połowów NNN)

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania (rozporządzenie w sprawie połowów NNN).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1010/2009 z dnia 22 października 2009 r. określające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008;

Oświadczenie Komisji z dnia 18 września 2008 r.

Przepisy prawa wtórnego, wytyczne i inne informacje

Przepisy prawa wtórnego, wytyczne i inne informacje