Nelegālā zveja (NNN)

Nelegālā zveja (NNN)

Nelegālā zveja (NNN)

Nelegālā zveja (NNN)

ES noteikumi par nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas apkarošanu
Zvejas kuģis velk nelegāli iegūtu Patagonijas ilkņzivju lomu Austrālijas dienvidu piekrastes ūdeņos, ko kontrolē Austrālijas kara flote.

Nelegāla, nereģistrēta un neregulēta (NNN) zveja noplicina zivju krājumus, iznīcina jūras biotopus, izkropļo konkurenci, nostāda neizdevīgā situācijā godprātīgus zvejniekus un novājina piekrastes kopienas, jo īpaši jaunattīstības valstīs.
ES strādā pie tā, lai likvidētu pelēkās zonas likumdošanā, kuru dēļ maluzvejniekiem rodas iespēja gūt peļņu.

  • 2010. gada 1. janvārī stājās spēkā ES regula, kuras mērķis ir novērst, aizkavēt un izskaust NNN zveju. Lai nodrošinātu NNN zvejas regulas saskaņotu piemērošanu, Komisija aktīvi sadarbojas ar visām ieinteresētajām personām.
  • ES drīkst ievest un no tās drīkst izvest tikai tādus jūras zvejas produktus, ko kompetentā karoga valsts vai eksportētāja valsts atzinusi par legāli iegūtiem.
  • NNN zvejas kuģu saraksts tiek sagatavots regulāri, pamatojoties uz reģionālo zvejniecības pārvaldības organizāciju apzinātajiem NNN zvejas kuģiem.
  • NNN zvejas regula paredz, ka pret valstīm, kuras piever acis uz nelegālo zveju, var veikt pasākumus: vispirms tiek izteikts brīdinājums, bet pēc tam tās var tikt iekļautas to valstu melnajā sarakstā, kuras nesadarbojas nelegālās zvejas apkarošanā.
  • ES operatoriem, kas nodarbojas ar nelegālo zveju citur pasaulē – neatkarīgi no tā, zem kuras valsts karoga viņi kuģo – jārēķinās ar ievērojamām sankcijām, ko nosaka proporcionāli konkrētā loma vērtībai, un tādējādi šiem operatoriem tiek liegtas jebkādas peļņas iespējas.

Nelegālas, nereģistrētas un neregulētas (NNN) zvejas novēršana

Juridiskais pamats

Padomes 2008. gada 29. septembra Regula (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju (NNN zvejas regula)

Komisijas 2009. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 1010/2009, ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību, kādā īstenojama Padomes Regula (EK) Nr. 1005/2008

Komisijas 2008. gada 18. septembra paziņojumi

Sekundārie tiesību akti, vadlīnijas un cita informācija

Sekundārie tiesību akti, vadlīnijas un cita informācija