Laiton kalastus

Laiton kalastus

Laiton kalastus

Laiton kalastus

EU:n säännöt laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumiseksi
Tämä Australian merivoimien pysäyttämä alus kalasti luvatta hammaskalaa Australian eteläpuolella.

Laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus köyhdyttää kalakantoja, tuhoaa merten elinympäristöjä, vääristää kilpailua, asettaa kalastajat eriarvoiseen asemaan ja heikentää rannikkoyhteisöjä. Erityisesti tämä koskee kehitysmaita.
EU pyrkii tekemään laittomasta kalastuksesta kannattamatonta mm. seuraavin keinoin:

  • EU-asetus, jonka tarkoituksena on estää laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus, tuli voimaan 1. tammikuuta 2010. Komissio pyrkii tiedottamaan kaikille osapuolille, miten asetusta on sovellettava.
  • EU:n alueelle voidaan tuoda tai sieltä voidaan viedä vain sellaisia merikalastuksen tuotteita, jotka lippuvaltio tai viejävaltio on vahvistanut laillisiksi.
  • EU julkaisee laitonta kalastusta harjoittavista aluksista säännöllisesti luettelon, joka perustuu alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen havaintoihin.
  • Asetuksen turvin voidaan ryhtyä toimiin sellaisia maita vastaan, jotka suhtautuvat laittomaan kalastukseen välinpitämättömästi. Ensin niille voidaan antaa varoitus, minkä jälkeen ne voidaan asettaa mustalle listalle määräysten vastaisen kalastuksen sallimisesta.
  • EU:n alueelta tulevat toimijat, jotka kalastavat laittomasti missä päin maailmaa ja minkä lipun alla tahansa, joutuvat maksamaan mittavat, pyyntisaaliin taloudelliseen arvoon suhteutetut sakot, jotka kumoavat laittomasta kalastuksesta saadun tuoton.

Laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjunta

Oikeusperusta

Neuvoston asetus N:o 1005/2008 laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemisestä, estämisestä ja poistamisesta

Komission asetus N:o 1010/2009 neuvoston asetuksen N:o 1005/2008 soveltamisesta

Komission lausumat 18. syyskuuta 2008

Lainsäädäntö ja ohjeasiakirjat

Lainsäädäntö ja ohjeasiakirjat