Ebaseaduslik kalapüük

Ebaseaduslik kalapüük

Ebaseaduslik kalapüük

Ebaseaduslik kalapüük

ELi eeskirjad ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu võitlemiseks
Austraalia merevägi Lõuna-Austraalia vetes ebaseaduslikult patagoonia kihvkala püüdvat alust kontrollimas.

Ebaseaduslik, teavitamata ja reguleerimata kalapüük (ETR-kalapüük) kahandab kalavarusid, hävitab mereelupaiku, moonutab konkurentsi, asetab ausad kalurid ebaõiglasesse olukorda ning nõrgendab rannikuasumeid, eelkõige arengumaades.
EL teeb tööd selleks, et täita õiguslikud lüngad, mis praegu võimaldavad ebaseaduslikel ettevõtjatel oma tegevusest kasu saada.

  • ELi määrus ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks jõustus 1. jaanuaril 2010. Komisjon teeb aktiivset koostööd kõigi huvirühmadega, et tagada ETR-kalapüügi määruse ühetaoline kohaldamine.
  • ELi võib importida või sealt eksportida vaid neid merekalanduse tooteid, mis on saanud oma seaduslikkuse kohta kinnituse pädevalt lipuriigilt või eksportivalt riigilt.
  • ETR-kalapüügiga tegelevate laevade nimekiri avaldatakse korrapäraselt ning selle aluseks on piirkondliku kalavarude majandamise organisatsiooni koostatud ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade nimekiri.
  • ETR-määruse kohaselt saab võtta meetmeid riikide vastu, kes pigistavad ebaseadusliku kalapüügi koha pealt silma kinni. Esmalt esitatakse neile hoiatus, seejärel kantakse nad vastavasse musta nimekirja.
  • ELi ettevõtjaid, kes tegelevad ebaseadusliku kalapüügiga mis tahes maailma paigas ja mis tahes lipu all, ootavad ees märkimisväärsed trahvid, mis on proportsioonis nende saagi majandusliku väärtusega, ning mis ei võimalda neil seega üldse kasumit saada.

Ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu võitlemine

Õiguslik alus

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1005/2008, 29. september 2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks (ETR-kalapüügi määrus)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1010/2009, 22. oktoober 2009, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2008 üksikasjalikud rakenduseeskirjad

Komisjoni 18. septembri 2008. aasta avaldused

Teisesed õigusaktid, suunised ja muu teave

Teisesed õigusaktid, suunised ja muu teave