Kalandus

Ebaseaduslik kalapüük (IUU)

Ebaseaduslik kalapüük (IUU)

Ebaseaduslik kalapüük (IUU)

ELi eeskirjad ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu võitlemiseks
Austraalia merevägi Lõuna-Austraalia vetes ebaseaduslikult patagoonia kihvkala püüdvat alust kontrollimas.

Ebaseaduslik, teatamata ja reguleerimata kalapüük kahandab kalavarusid, hävitab mereelupaiku, moonutab konkurentsi, asetab ausad kalurid ebaõiglasesse olukorda ning nõrgendab rannikuasumeid, eelkõige arenguriikides.
EL teeb tööd selle nimel, et täita õiguslikud lüngad, mis praegu võimaldavad ebaseaduslikel ettevõtjatel oma tegevusest kasu saada.

  • ELi määrus ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks jõustus 1. jaanuaril 2010. Komisjon teeb tihedat koostööd kõigi sidusrühmadega, et tagada asjaomase määruse ühtlane kohaldamine.
  • Üksnes neid merekalanduse tooteid, mis on saanud oma seaduslikkuse kohta kinnituse pädevalt lipuriigilt või eksportivalt riigilt, võib importida ELi või eksportida sealt väljapoole.
  • Ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade nimekirja antakse välja korrapäraselt. See koosneb kõnealuse tegevusega seotud laevadest, mille on tuvastanud piirkondlikud kalandusorganisatsioonid.
  • Ebaseaduslikku, teatamata ja reguleerimata kalapüüki käsitlev määrus pakub ka võimaluse kanda nn musta nimekirja need riigid, kes ei võta ebaseadusliku kalapüügi vastu piisavaid meetmeid.
  • ELi ettevõtjaid, kes tegelevad ebaseadusliku kalapüügiga mis tahes maailma paigas ja mis tahes lipu all, ootavad ees märkimisväärsed trahvid, mis on proportsioonis nende saagi majandusliku väärtusega, ning mis ei võimalda neil seega kasumit saada.

Õiguslik alus

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1005/2008, 29. september 2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks.

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1010/2009, 22. oktoober 2009, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2008 üksikasjalikud rakenduseeskirjad

Komisjoni avaldused, 18. september 2008

Teisesed õigusaktid, suunised ja muu teave

Teisesed õigusaktid, suunised ja muu teave