Παράνομη αλιεία (ΠΛΑ)

Παράνομη αλιεία (ΠΛΑ)

Παράνομη αλιεία (ΠΛΑ)

Παράνομη αλιεία (ΠΛΑ)

Κανόνες της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας
Επιθεώρηση αλιευτικού που ψαρεύει παράνομα μπακαλιάρο της Παταγονίας στα ύδατα νότια της Αυστραλίας.

Η παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία (ΠΛΑ) εξαντλεί τα ιχθυαποθέματα, καταστρέφει τα θαλάσσια ενδιαιτήματα, στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος των έντιμων αλιέων και ζημιώνει την οικονομία των παράκτιων κοινοτήτων, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Η ΕΕ εργάζεται για την εξάλειψη των κενών που επιτρέπουν στους παράνομους αλιείς να αποκομίζουν κέρδη από τις δραστηριότητές τους:

  • Ο κανονισμός της ΕΕ για την πρόληψη, την αποτροπή και την εξάλειψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ) άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή αναλαμβάνει ενεργό δράση από κοινού με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να διασφαλίσει τη συνεκτική εφαρμογή του κανονισμού αυτού.
  • Μόνο προϊόντα θαλάσσιας αλιείας τα οποία έχουν πιστοποιηθεί ως νόμιμα από το κράτος σημαίας ή εξαγωγής μπορούν να εισαχθούν στην ΕΕ ή να εξαχθούν από αυτήν.
  • Κατάλογος σκαφών ΠΛΑ αλιείας δημοσιεύεται τακτικά, με βάση τέτοια σκάφη που έχουν καταγράψει οι Περιφερειακές Οργανώσεις Διαχείρισης Αλιείας.
  • Βάσει του κανονισμού ΠΛΑ μπορεί να λαμβάνονται μέτρα εναντίον των κρατών που ανέχονται παράνομες αλιευτικές δραστηριότητες: αρχικά τους αποστέλλεται προειδοποίηση, και στη συνέχεια περιλαμβάνονται στη μαύρη λίστα των κρατών που δεν καταπολεμούν την ΠΛΑ αλιεία.
  • Οι αλιείς της ΕΕ που αλιεύουν παράνομα σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και υπό οποιαδήποτε σημαία, αντιμετωπίζουν αυστηρές κυρώσεις ανάλογες με την οικονομική αξία των αλιευμάτων τους, γεγονός που τους στερεί κάθε κέρδος.

Αντιμετώπιση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας

Νομική βάση

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 , περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (κανονισμός ΠΛΑ)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1010/2009 της Επιτροπής της 22ας Οκτωβρίου 2009 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ.1005/2008 του Συμβουλίου

Δηλώσεις της Επιτροπής της 18ης Σεπτεμβρίου 2008

Παράγωγο δίκαιο, οδηγίες και άλλες πληροφορίες

Παράγωγο δίκαιο, οδηγίες και άλλες πληροφορίες