Αλιεία

Παράνομη αλιεία (ΠΛΑ)

Παράνομη αλιεία (ΠΛΑ)

Παράνομη αλιεία (ΠΛΑ)

Οι κανόνες της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας
Σκάφος λαθραλιέων που ψαρεύουν παράνομα μαύρο μπακαλιάρο νότια της Αυστραλίας επιθεωρείται από Αυστραλούς λιμενικούς.

Η παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία (ΠΛΑ) εξαντλεί τα ιχθυαποθέματα, καταστρέφει τα θαλάσσια ενδιαιτήματα, στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος των έντιμων αλιέων και ζημιώνει την οικονομία των παράκτιων κοινοτήτων, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες για να καλύψει τα κενά που δίνουν τη δυνατότητα στους παράνομους αλιείς να κερδοσκοπούν:

  • Ο κανονισμός της ΕΕ για την πρόληψη, την αποτροπή και την εξάλειψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ) άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή αναλαμβάνει ενεργό δράση από κοινού με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να διασφαλίσει τη συνεκτική εφαρμογή του κανονισμού αυτού.
  • Μόνον προϊόντα θαλάσσιας αλιείας τα οποία έχουν πιστοποιηθεί ως νόμιμα από το κράτος σημαίας ή εξαγωγής μπορούν να εισαχθούν στην ΕΕ ή να εξαχθούν από αυτήν.
  • Κατάλογος σκαφών ΠΛΑ αλιείας δημοσιεύεται τακτικά με βάση τα εν λόγω σκάφη που έχουν καταγράψει οι Περιφερειακές Οργανώσεις Διαχείρισης Αλιείας.
  • Ο κανονισμός ΠΛΑ παρέχει επίσης τη δυνατότητα κατάρτισης «μαύρης λίστας» με τα κράτη που παραβλέπουν τις παράνομες αλιευτικές δραστηριότητες.
  • Οι Ευρωπαίοι αλιείς που αλιεύουν παράνομα σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και υπό οποιαδήποτε σημαία, αντιμετωπίζουν αυστηρές κυρώσεις ανάλογες με την οικονομική αξία των αλιευμάτων τους, γεγονός που τους στερεί κάθε κέρδος.

Νομική βάση

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 , περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (κανονισμός ΠΛΑ).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1010/2009 της Επιτροπής της 22ας Οκτωβρίου 2009 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ.1005/2008 του Συμβουλίου

Δηλώσεις της Επιτροπής της 18ης Σεπτεμβρίου 2008

Παράγωγο δίκαιο, οδηγίες και άλλες πληροφορίες

Παράγωγο δίκαιο, οδηγίες και άλλες πληροφορίες