Незаконен риболов (ННН)

Незаконен риболов (ННН)

Незаконен риболов (ННН)

Незаконен риболов (ННН)

Правила на ЕС за борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов
Австралийски военен кораб прави проверка на плавателен съд, ловуващ незаконно патагонски кликач във водите южно от Австралия.

Незаконният, недеклариран и нерегулиран риболов (ННН) намалява рибните запаси, унищожава морски местообитания, нарушава конкуренцията, поставя добросъвестните рибари в неравностойно положение и отслабва крайбрежните общности, особено в развиващите се страни.
ЕС се стреми да отстрани пропуските в законовата уредба, благодарение на които бракониерите извличат печалба от дейността си.

  • Регламентът на ЕС за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов влезе в сила на 1 януари 2010 г. Комисията работи активно с всички заинтересовани страни, за да се осигури единното прилагане на регламента.
  • В ЕС могат да се внасят и от ЕС могат да се изнасят само рибни продукти, чиято законност е удостоверена от държавата, под чийто флаг плават съответните кораби, или от държавата износител.
  • Въз основа на данните от регионалните организации за управление на рибарството редовно се публикува списък на корабите, извършващи ННН риболов.
  • По силата на Регламента за ННН риболова могат да бъдат предприети мерки срещу държавите, които си затварят очите за незаконните риболовни дейности. Първоначално се издава предупреждение, после съответната държава може да бъде включена в черен списък заради отказа си да се противопоставя на ННН риболова.
  • Предприятията от ЕС, които осъществяват незаконен риболов където и да е по света, без значение под чий флаг, рискуват да им бъдат наложени значителни глоби, пропорционални на стойността на техния улов, което би ги лишило от печалба.

Борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов

Правно основание

Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (Регламент за ННН риболов(а))

Регламент (ЕО) № 1010/2009 на Комисията от 22 октомври 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета

Изявления на Комисията от 18 септември 2008 г.

Вторично законодателство, насоки и друга информация

Вторично законодателство, насоки и друга информация