Fiske

Förvaltning av fisket

Förvaltning av fisket

Förvaltning av fisket

Fiskeriinspektörer kontrollerar fiskenät.

Fiskarna tar upp sina fångster från fiskbestånd som ofta har hög men inte obegränsad reproduktionsförmåga. Om fisket inte kontrolleras, kan bestånden kollapsa och fisket är inte längre ekonomiskt hållbart. Det ligger i allas intresse att vi har system för fiskeriförvaltning som

  • säkrar beståndens reproduktion för en hög långsiktig avkastning
  • lägger grunden till en lönsam näring
  • fördelar möjligheterna att fiska rättvist
  • bevarar de marina resurserna. 

Huvudmålet för fiskeriförvaltningen är att säkra höga långsiktiga fångster för alla bestånd till 2015 om möjligt, men senast till 2020. Det kallas maximal hållbar avkastning. Ett annat, allt viktigare mål är att minska mängden oönskade fångster och minimera eller helt sluta med resursförstörande metoder. Därför införs steg för steg en landningsskyldighet. I den nya fiskeripolitiken har regler och förvaltningsstrukturer omformats och man har till exempel infört en högre grad av regionalisering och bredare samråd med berörda aktörer.

Fisket förvaltas antingen genom regler för hur man bedriver fisket eller regler för hur mycket och vad som får fiskas eller genom en kombination av de två. Regler för hur man bedriver fisket omfattar till exempel:

Regler för vad som får fiskas består framför allt av begränsningar av fisk från vissa fisken, främst i form av tillåtna fångstmängder (se fiskekvoter).

Inom den gemensamma fiskeripolitiken använder man sig i allt högre grad av fleråriga planer där olika förvaltningsmetoder kombineras.

Fiskeriförvaltningen bygger på statistik och vetenskapliga råd, och kontrollåtgärder för att se till att reglerna tillämpas rättvist och följs av alla fiskare.