Управление на рибарството

Управление на рибарството

Управление на рибарството

Управление на рибарството

Риболовни инспектори проверяват мрежа за риболов

Рибарите ловят риба от запаси, които обикновено имат висока, но не неограничена способност за възпроизводство. Ако риболовът не се контролира, запасите могат да се изчерпят или той може да изгуби икономическата си жизнеспособност. В интерес на всички е да имаме система за управление на рибарството с цел:

  • опазване на възпроизводството на запасите, за да се осигурят високи равнища на улова в дългосрочен план;
  • полагане на основите на една рентабилна индустрия;
  • справедливо разпределяне на възможностите за риболов;
  • опазване на морските ресурси. 

Основната цел на управлението на рибарството в рамките на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) е до 2015 г, ако това е възможно, и най-късно до 2020 г. да се гарантират високите равнища на улова в дългосрочен план за всички запаси. Това е известно като „максимален устойчив улов“. Друга все по-важна цел е нежеланият улов и разточителните практики да се сведат до минимум или напълно да бъдат прекратени чрез постепенното въвеждане на задължение за разтоварване на сушата. И накрая, с промените в правилата и структурата на управление в новата ОПОР се предвиждат регионализация и повече консултации със заинтересованите лица.

Управлението на рибарството може да е под формата на контрол на входа, контрол на изхода или комбинация от двете. Контролът на входа включва:

  • правила за достъпа до води — за да се контролира достъпът на кораби до води и зони;
  • контрол на риболовното усилие — за да се ограничат риболовният капацитет и използването на риболовни кораби;
  • технически мерки — за да се регулират употребата на риболовни съоръжения и зоните и сезоните за риболов. 

Контролът на изхода се състои предимно в ограничаване на количеството риба, което може да бъде уловено от даден запас, по-конкретно чрез общия допустим улов (вижте Общ допустим улов и квоти).

В рамките на общата политика в областта на рибарството все повече се използват многогодишни планове, в които често се съчетават различни инструменти за управление.

Управлението на рибарството се основава на данни и научни становища, както и на мерки за контрол, с които да се гарантира, че правилата се прилагат справедливо и се спазват от всички рибари.

Fisheries conservation measures for the protection of the marine environment

We all depend on healthy ecosystems:  for food, energy, raw materials, air and water. That is why the EU has adopted laws to protect our environment and safeguard biodiversity – whether on land and at sea.

This includes environmental legislation like the Birds and Habitats Directives or the Marine Strategy Framework Directive (or Marine Directive), which aims to create a framework for the sustainable use of our marine waters.

In order to meet their environmental obligations under the three directives, EU countries need to take action on various fronts. This includes addressing different human activities affecting the seas, for instance fisheries.

Since fisheries policy is an exclusive competence of the European Union, it is up to the EU to take any fisheries-related measures.

However, the EU's Common Fisheries Policy (CFP) also gives member states the chance to play an active role in designing fisheries conservation measures (so-called regionalisation). Affected countries may submit joint recommendations as regards the fisheries conservation measures deemed necessary to achieve those environmental objectives. The Commission can then adopt legislation on the basis of those recommendations, effectively turning them into binding EU law.

Joint recommendations received so far:

Date     EU countries having direct management interest Sea basin
13/03/2015 DE, DK, SE North Sea
13/03/2015 DE, DK, SE Baltic Sea
10/06/2016 DE, DK, SE North Sea
16/11/2016 DE, DK, SE North Sea
30/11/2016 DE, DK, SE, PL Baltic Sea
28/02/2017 BE, DE, DK, FR, NL, UK North Sea

 

Baltic Sea

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1181 of 2 March 2017 amending Delegated Regulation (EU) 2017/117 establishing fisheries conservation measures for the protection of the marine environment in the Baltic Sea and repealing Delegated Regulation (EU) 2015/1778

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/117 of 5 September 2016 establishing fisheries conservation measures for the protection of the marine environment in the Baltic Sea and repealing Delegated Regulation (EU) 2015/1778

North Sea

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1180 of 24 February 2017 amending Delegated Regulation (EU) 2017/118 establishing fisheries conservation measures for the protection of the marine environment in the North Sea

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/118 of 5 September 2016 establishing fisheries conservation measures for the protection of the marine environment in the North Sea