Τεχνικά μέτρα

Τεχνικά μέτρα

Τεχνικά μέτρα

Τεχνικά μέτρα

Διαχείριση της αλιείας
Η διαχείριση της αλιείας στην ΕΕ διέπεται από λεπτομερείς τεχνικούς κανόνες σχετικούς με τα αλιευτικά εργαλεία. © Lionel Flageul

Τα τεχνικά μέτρα είναι ένα ευρύ σύνολο κανόνων σχετικά με το πώς, πού και πότε μπορούν να αλιεύουν οι αλιείς. Έχουν θεσπιστεί για όλες τις ευρωπαϊκές θαλάσσιες λεκάνες, αλλά διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των διαφόρων λεκανών, ανάλογα με τις περιφερειακές συνθήκες.

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:

  • ελάχιστα μεγέθη εκφόρτωσης και ελάχιστα μεγέθη διατήρησης
  • προδιαγραφές για τον σχεδιασμό και τη χρήση εργαλείων
  • ελάχιστα μεγέθη ματιών για τα δίχτυα
  • απαίτηση επιλεκτικών εργαλείων για τη μείωση ανεπιθύμητων αλιευμάτων
  • απαγορευμένες περιοχές και εποχές
  • περιορισμούς για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα (ανεπιθύμητα ή τυχαία αλιεύματα)
  • μέτρα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα και το περιβάλλον.

Οι κανονισμοί για τα τεχνικά μέτρα στην ΕΕ πρέπει να εκσυγχρονιστούν σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.  Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε νέα πρόταση-πλαίσιο για τα τεχνικά μέτρα διατήρησης.

Επίσημα έγγραφα

Proposals

Proposal on the conservation of fishery resources and the protection of marine ecosystems through technical measures, amending Council Regulations (EC) No 1967/2006, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1224/2009 and Regulations (EU) No 1343/2011 and (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council, and repealing Council Regulations (EC) No 894/97, (EC) No 850/98, (EC) No 2549/2000, (EC) No 254/2002, (EC) No 812/2004 and (EC) No 2187/2005 - COM(2016) 134

Proposal laying down a prohibition on driftnet fisheries, amending Council Regulations (EC) No 850/98, (EC) No 812/2004,(EC) No 2187/2005 and (EC) No 1967/2006 and repealing Council Regulation (EC) No 894/97 COM(2014) 265 final

Legislation

Regulation (EU) 2016/2336 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2016 establishing specific conditions for fishing for deep-sea stocks in the north-east Atlantic and provisions for fishing in international waters of the north-east Atlantic and repealing Council Regulation (EC) No 2347/2002

Regulation (EU) No 227/2013 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2013 amending Council Regulation (EC) No 850/98 for the conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms and Council Regulation (EC) No 1434/98 specifying conditions under which herring may be landed for industrial purposes other than direct human consumption

Regulation (EU) No 579/2011 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 amending Council Regulation (EC) No 850/98 for the conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms and Council Regulation (EC) No 1288/2009 establishing transitional technical measures from 1 January 2010 to 30 June 2011

Commission Regulation (EU) No 686/2010 of 28 July 2010 amending Council Regulation (EC) No 2187/2005 as regards specifications of Bacoma window and T90 trawl in fisheries carried out in the Baltic Sea, the Belts and the Sound

Council Regulation (EC) No 1288/2009 of 27 November 2009 establishing transitional technical measures from 1 January 2010 to 30 June 2011

Commission Regulation (EC) No 517/2008 of 10 June 2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 850/98 as regards the determination of the mesh size and assessing the thickness of twine of fishing nets

Council Regulation (EC) No 2187/2005 of 21 December 2005 for the conservation of fishery resources through technical measures in the Baltic Sea, the Belts and the Sound, amending Regulation (EC) No 1434/98 and repealing Regulation (EC) No 88/98

CORRIGENDUM TO: Council Regulation (EC) No 850/98 of 30 March 1998 for the conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms

Communications

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Action Plan for reducing incidental catches of seabirds in fishing gears - COM/2012/0665 final

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Cetacean incidental catches in Fisheries: Report on the implementation of certain provisions of Council Regulation (EC) No 812/2004 and on a scientific assessment of the effects of using in particular gillnets, trammel nets and entangling nets on cetaceans in the Baltic Sea as requested through Council Regulation (EC) No 2187/2005 - COM/2009/368 final

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Promoting more environmentally-friendly fishing methods: the role of technical conservation measures COM/2004/0438 final

Reports

Report from the Commission to the Council on the selectivity in trawl fisheries for cod in the Baltic Sea COM/2008/870 final