Αλιεία

TAC και ποσοστώσεις

TAC και ποσοστώσεις

TAC και ποσοστώσεις

Διαχείριση της αλιείας

Τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) ή οι αλιευτικές δυνατότητες, είναι όρια αλιευμάτων (εκφρασμένα σε τόνους ή αριθμό) που καθορίζονται για τα περισσότερα εμπορικά ιχθυαποθέματα. Η Επιτροπή καταρτίζει τις προτάσεις με βάση επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την κατάσταση των αποθεμάτων τις οποίες παρέχουν συμβουλευτικά όργανα, όπως το ICES και η ΕΤΟΕΑ. Ορισμένα πολυετή σχέδια περιλαμβάνουν κανόνες για τον καθορισμό των ΤAC. Τα TAC καθορίζονται ετησίως για τα περισσότερα αποθέματα (κάθε δύο χρόνια για τα είδη βαθέων υδάτων) από το Συμβούλιο υπουργών Αλιείας. Για τα αποθέματα που είναι κοινά με χώρες εκτός ΕΕ και αποτελούν αντικείμενο κοινής διαχείρισης, τα TAC αποφασίζονται από κοινού με τις εν λόγω ομάδες χωρών εκτός της ΕΕ.

Τα TAC κατανέμονται μεταξύ των χωρών της ΕΕ με τη μορφή εθνικών ποσοστώσεων.  Όσον αφορά την κατανομή των ποσοστώσεων, για κάθε απόθεμα εφαρμόζεται διαφορετικό ποσοστό ανά χώρα της ΕΕ,  το οποίο είναι γνωστό ως το κλειδί σχετικής σταθερότητας. Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να ανταλλάσσουν ποσοστώσεις μεταξύ τους.

Οι χώρες της ΕΕ οφείλουν να κατανέμουν τις εθνικές ποσοστώσεις μεταξύ των αλιέων με βάση διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια και  να εξασφαλίζουν ότι οι ποσοστώσεις δεν αποτελούν αντικείμενο υπεραλίευσης.  Όταν όλες οι διαθέσιμες ποσοστώσεις ενός είδους έχουν αλιευθεί, η σχετική χώρα της ΕΕ πρέπει να απαγορεύσει την αλιεία αυτού του είδους.

Στη λεκάνη της Μεσογείου τα περισσότερα είδη αλιείας, αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης με βάση ελέγχους δραστηριοτήτων.

Περισσότερες πληροφορίες

Επίσημα έγγραφα

TACs and Quotas 2017

Council Regulation (EU) 2017/135 of 23 January 2017 amending Regulation (EU) 2016/1903 fixing for 2017 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea

Council Regulation (EU) 2017/127 of 20 January 2017 fixing for 2017 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union fishing vessels, in certain non-Union waters

Council Regulation (EU) 2016/2285 of 12 December 2016 fixing for 2017 and 2018 the fishing opportunities for Union fishing vessels for certain deep-sea fish stocks and amending Council Regulation (EU) 2016/72

Council Regulation (EU) 2016/2372 of 19 December 2016 fixing for 2017 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks in the Black Sea

Council Regulation (EU) 2016/1903 of 28 October 2016 fixing for 2017 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea and amending Regulation (EU) 2016/72

 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Consultation on the fishing opportunities for 2017 under the Common Fisheries Policy- COM/2016/396

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Consultation on the fishing opportunities for 2017 under the Common Fisheries Policy - SWD/2016/199

TACs and Quotas 2016

Council Regulation (EU) 2016/1252 of 28 July 2016 amending Regulations (EU) 2016/72 and (EU) 2015/2072 as regards certain fishing opportunities

Council Regulation (EU) 2016/891 of 6 June 2016 amending Regulation (EU) 2016/72 as regards certain fishing opportunities

Council Regulation (EU) 2016/458 of 30 March 2016 amending Regulation (EU) 2016/72 as regards certain fishing opportunities

Council Regulation (EU) 2016/72 of 22 January 2016 fixing for 2016 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union fishing vessels, in certain non-Union waters, and amending Regulation (EU) 2015/104

Council Regulation (EU) 2016/73 of 18 January 2016 fixing for 2016 the fishing opportunities for certain fish stocks in the Black Sea

Council Regulation (EU) 2015/2072 of 17 November 2015 fixing for 2016 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea and amending Regulations (EU) No 1221/2014 and (EU) 2015/104

Consultation on the fishing opportunities for 2016 under the Common Fisheries Policy - Annex

Council Regulation (EU) No 1367/2014 of 15 December 2014 fixing for 2015 and 2016 the fishing opportunities for Union fishing vessels for certain deep-sea fish stocks

Corrigendum to Council Regulation (EU) No 1367/2014 of 15 December 2014 fixing for 2015 and 2016 the fishing opportunities for Union fishing vessels for certain deep-sea fish stocks

Proposals

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 1100/2007 establishing measures for the recovery of the stock of European eel - COM (2012) 413 final

Archives