Wetenschappelijk advies over visserijbeheer

Wetenschappelijk advies over visserijbeheer

Wetenschappelijk advies over visserijbeheer

Wetenschappelijk advies over visserijbeheer

Visserijbeheer

In het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) worden beheersmaatregelen steeds gebaseerd op het meest recente wetenschappelijke advies. Dat advies wordt bijvoorbeeld gebruikt om de vangstmogelijkheden te bepalen en na te gaan of de doelstellingen worden gehaald.

Wanneer de Commissie nieuwe regels voor de visserij wil invoeren, vraagt zij verschillende instanties om wetenschappelijk advies. Die instanties richten zich naar de feiten en cijfers die de EU-landen verzamelen op basis van het kader voor gegevensverzameling. De Commissie probeert leemtes in de kennis op te vullen door via aanbestedingen en oproepen tot voorstellen studies te laten uitvoeren. Langetermijnprojecten voor visserijonderzoek kunnen steun krijgen in het kader van Horizon 2020.

Wetenschappelijke adviesorganen

Het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de Visserij (WTECV) werd in 1993 opgericht om de Commissie over visserijbeheer te adviseren. Het is geen permanent orgaan, maar een collectief van experts die voor een bepaalde termijn lid worden of op verzoek als experts aan werkgroepen deelnemen. De leden worden door de Commissie benoemd op grond van hun kennis inzake mariene biologie, ecologie, visserijwetenschap, visserijtechniek, aquacultuur of visserij-economie. Het WTECV rapporteert rechtstreeks aan de Commissie.

De Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES) is een intergouvernementele organisatie die in 1902 is opgericht om het onderzoek naar mariene ecosystemen in de Noordelijke Atlantische Oceaan te coördineren. Het ICES adviseert tal van regeringen en regionale visserijbeheersorganisaties, en zo ook de EU. Ook publiceert het publiekssamenvattingen van zijn adviezen op zijn website.

Het Wetenschappelijk Adviescomité van de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee is een regionale visserijbeheersorganisatie die in 1952 werd opgericht. In 2004 werden structuur en mandaat herzien.  Het advies van dit comité vormt de basis voor de bindende aanbevelingen inzake visserijbeheer en instandhouding van de Visserijcommissie in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee.

Voor advies en aanbevelingen over de visserij door EU-vaartuigen buiten de Europese wateren, en dan vooral de lange-afstandsvloot, doet de Europese Commissie een beroep op de wetenschappelijke comités van regionale visserijorganisaties en regionale visserijbeheersorganisaties voor tonijn en kleine soorten op geringe diepte (pelagische soorten), vlak boven de zeebodem (benthische soorten) of wat hoger boven de zeebodem (demersale soorten).

In het kader van partnerschapsovereenkomsten voor de visserij met kuststaten buiten de EU, promoot de EU wetenschappelijke samenwerking tussen wetenschappers in de EU en in die landen. Daarbij kunnen ook wetenschappelijke comités worden opgericht of ad hoc vergaderingen worden georganiseerd. Die kunnen wetenschappelijk advies uitbrengen en beheersaanbevelingen doen voor de gezamenlijke comités bij die partnerschapovereenkomsten. In die comités werken gelijke aantallen vertegenwoordigers van EU en partnerstaat op voet van gelijkheid samen.

Het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Europese Commissie vult het werk van alle genoemde adviesorganen aan. Het helpt het WTECV met de nodige coördinatie en administratie en ondersteunt de uitvoering van de verordeningen over gegevensverzameling. Verder doet het onderzoek naar aspecten van het visserijbeheer die belangrijk zijn voor de uitvoering van het gemeenschappelijk visserijbeleid.