Parir xjentifiku dwar il-ġestjoni tal-istokkijiet tal-ħut

Parir xjentifiku dwar il-ġestjoni tal-istokkijiet tal-ħut

Parir xjentifiku dwar il-ġestjoni tal-istokkijiet tal-ħut

Parir xjentifiku dwar il-ġestjoni tal-istokkijiet tal-ħut

Il-ġestjoni tas-sajd

L-użu tal-aħjar parir xjentifiku disponibbli bħala bażi għad-definizzjoni ta’ miżuri ta’ ġestjoni huwa wieħed mill-prinċipji tal-politika komuni tas-sajd (PKS) ta' tfassil tajjeb tal-politika. Dawn il-miżuri jinkludu l-istabbiliment ta' opportunitajiet tas-sajd u l-monitoraġġ tal-effiċjenza tagħhom fil-ksib tal-objettivi u l-miri tal-politika.

Meta tipproponi regoli u regolamenti ġodda għas-sajd, il-Kummissjoni Ewropea tfittex il-parir xjentifiku minn għadd ta’ korpi. Il-fatti u ċ-ċifri li jinġabru mill-pajjiżi tal-UE skont il-qafas tal-ġbir tad-dejta jiffurmaw il-bażi għall-ħidmiet ta' dawn il-korpi. Il-Kummissjoni tfittex li timla n-nuqqasijiet ta' żmien qasir fl-għarfien billi tiffinanzja sejħiet għall-offerti u sejħiet għall-proposti li jippermettu li jitwettqu studji li jirriżultaw fil-parir xjentifiku. Il-proġetti ta' riċerka fit-tul rilevanti għall-ġestjoni tas-sajd għandhom appoġġ taħt Orizzont 2020.

Korpi Xjentifiċi Konsultattivi

Il-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd (STECF) ġie stabbilit fl-1993 biex jagħti parir lill-Kummissjoni dwar il-ġestjoni tas-sajd. Mhuwiex korp permanenti, iżda ġabra ta’ esperti li jikkontribwixxu għax-xogħol tiegħu jew fuq bażi temporanja bħala membri, jew fuq bażi ta' talba bħal esperti fi gruppi ta’ ħidma. Il-membri tal-STECF huma maħtura mill-Kummissjoni għall-għarfien espert tagħhom fil-bijoloġija u l-ekoloġija tal-baħar, ix-xjenza tas-sajd, it-teknoloġija tal-irkaptu tas-sajd, l-akkwakultura, u l-ekonomiji tas-sajd. L-STECF jirrapporta direttament lill-Kummissjoni.

Il-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar (ICES) hu korp intergovernattiv imwaqqaf fl-1902 biex iwettaq u jikkoordina r-riċerka fl-ekosistemi tal-baħar tat-Tramuntana tal-Atlantiku. L-ICES jipprovdi pariri lil għadd ta' gvernijiet u organizzazzjonijiet reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd, inkluża l-UE. Jippubblika Pariri Popolari skont l-ispeċi ta’ ħut u r-reġjun fuq il-websajt tiegħu.

Il-Kumitat Konsultattiv Xjentifiku (SAC) tal-Kummissjoni Ġenerali għas-Sajd fil-Mediterran (GFCM) huwa organizzazzjoni reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd stabbilit fl-1952 u l-istruttura u l-mandat tiegħu ġew imġedda fl-2004.  Il-parir tal-SAC jifforma l-bażi għal rakkomandazzjonijiet li jorbtu tal-GFCM dwar il-ġestjoni tas-sajd u l-konservazzjoni tar-riżorsi tal-baħar fiż-żona li għalihom huwa responsabbli, li tinkludi l-Mediterran, il-Baħar l-Iswed u l-ilmijiet li jgħaqqduhom.

Fir-rigward tal-attivitajiet tas-sajd tal-flotta tas-sajd esterna tal-UE u b'mod partikolari l-flotta tal-ilmijiet f'distanza twila, il-Kummissjoni Ewropea tibbaża wkoll fuq il-parir xjentifiku u r-rakkomandazzjonijiet ta' ġestjoni mogħtija mill-kumitati xjentifiċi tal-organizzazzjonijiet reġjonali tas-sajd u l-organizzazzjonijiet reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd għat-tonn u speċijiet żgħar li jgħixu f'fond baxx jew medju (pelaġiċi), fuq jew eżatt fuq qiegħ il-baħar (bentiċi) jew eżatt fuq is-saff bentiku (demersali)

Fejn l-UE ffirmat ftehim ta' sħubija dwar is-sajd ma' pajjiżi kostali mhux tal-UE, il-Kummissjoni Ewropea tfittex li tippromwovi l-kooperazzjoni xjentifika bejn l-UE u l-komunitajiet xjentifiċi mhux tal-UE u tista' twaqqaf kumitati xjentifiċi konġunti jew torganizza laqgħat xjentifiċi konġunti ad-hoc. Dawn jistgħu jipprovdu parir xjentifiku u rakkomandazzjonijiet dwar il-ġestjoni lill-kummissjonijiet konġunti li joperaw taħt il-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd. Il-kummissjonijiet konġunti jinkludu numru ugwali ta’ rappreżentanti mill-UE u l-pajjiżi kostali mhux tal-UE li jikkooperaw fuq bażi ndaqs.

Iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka tal-Kummissjoni jikkomplementa x-xogħol tal-korpi konsultattivi billi jappoġġja l-koordinazzjoni u l-ġestjoni tal-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd u l-implimentazzjoni tar-regolamenti għall-ġbir tad-dejta. Iwettaq ukoll studji dwar kwistjonijiet ta’ ġestjoni tas-sajd rilevanti għall-implimentazzjoni tal-Politika Komuni tas-Sajd.