Teaduslikud nõuanded kalavarude majandamiseks

Teaduslikud nõuanded kalavarude majandamiseks

Teaduslikud nõuanded kalavarude majandamiseks

Teaduslikud nõuanded kalavarude majandamiseks

Kalavarude majandamine

Ühise kalanduspoliitika üheks hea poliitikakujundamise põhimõtteks on tugineda varude majandamisel parimatele saadaolevatele teaduslikele nõuannetele. Sellised meetmed hõlmavad kalapüügivõimaluste loomist ning nende tõhususe jälgimist poliitikaeesmärkide saavutamisel.

Uute kalapüügieeskirjade ja määruste kohta ettepanekute esitamiseks küsib Euroopa Komisjon teadusalast nõu mitmelt organilt. Asjaomaste organite töö tugineb ELi liikmesriikide poolt andmete kogumise raamistiku vahendusel kogutud faktidele ja arvandmetele. Komisjon aitab kõrvaldada lühiajalisi puudujääke teadmistes, rahastades pakkumiskutseid ja projektikonkursse, mis võimaldavad teostada teaduslike nõuannete esitamiseks vajalikke uuringuid. Pikaajalisi kalavarude majandamisega seotud uurimisprojekte rahastatakse programmi Horisont 2020 raames.

Teaduslikud nõuandeorganid

Kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee (STECF) asutati 1993. aastal eesmärgiga nõustada komisjoni kalavarude majandamise küsimustes. Tegemist ei ole alalise organiga, vaid rühmaga, mis koosneb ekspertidest, kes osalevad ajutiselt organi töös kas selle liikmetena või vajaduse korral ekspertidena töörühmades. Euroopa Komisjon nimetab STECFi liikmed ametisse vastavalt nende asjatundlikkusele merebioloogia ja -ökoloogia, kalandusteaduse, püügitehnika, vesiviljeluse ja kalamajanduse valdkonnas. STECF esitab oma aruanded otse komisjonile.

Rahvusvaheline Mereuurimise Nõukogu (ICES) on 1902. aastal asutatud valitsustevaheline organ, mis teostab ja koordineerib Põhja-Atlandi mereökosüsteemide alaseid teadusuuringuid. ICES nõustab mitmeid valitsusi ja piirkondlikke kalandusorganisatsioone, kaasa arvatud ELi. ICES avaldab oma veebisaidil üldsusele suunatud nõuandeid kalaliikide ja püügipiirkondade kohta.

Vahemere üldise kalandusnõukogu teaduslik nõuandekomitee (SAC) on 1952. aastal asutatud piirkondlik kalavarude majandamise organisatsioon, mille volitusi ja struktuuri ajakohastati 2004. aastal.  SACi nõuanded on aluseks Vahemere üldise kalandusnõukogu siduvatele soovitustele seoses kalavarude majandamise ja mereressursside kaitsega tema vastutusalasse jäävas piirkonnas, hõlmates Vahemerd, Musta merd ja neid ühendavaid veeteid.

Euroopa Komisjon tugineb seoses ELi kalalaevastiku tegevusega välisvetes (konkreetselt avamerel) ka teadusnõuannetele ja majandamist käsitlevatele soovitustele, mida pakuvad piirkondlike kalandusorganisatsioonide teaduskomiteed ning piirkondlikud kalandusorganisatsioonid tuuni ja väikeste liikide puhul, kes elavad madalas või keskmise sügavusega vees (pelaagilised liigid) või merepõhja kohal (põhjaloomad) või nende kohal (põhjalähedased).

Kui EL on sõlminud kolmandate rannikuäärsete riikidega kalandusalased partnerluskokkulepped, siis Euroopa Komisjon püüab edendada teadusalast koostööd ELi ja asjaomaste kolmandate riikide vahel ning võib selleks moodustada ühiseid teaduskomiteesid või pidada vajadusel ühiseid teaduskohtumisi. Need võivad pakkuda teaduslikku nõu ja majandusalaseid soovitusi ühiskomisjonidele, mis tegutsevad kalandusalase partnerluslepingu alusel. Ühiskomisjonidesse kuulub võrdne arv esindajaid EList ning ELi mittekuuluvatest rannikuriikidest, tehes koostööd võrdsetel alustel.

Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus täiendab nõuandeorganite tööd, toetades kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee töö koordineerimist ja haldamist ning andmete kogumist käsitlevate määruste rakendamist. Samuti viib ta läbi uuringuid kalavarude majandamise küsimustes, mis on seotud ühise kalanduspoliitika rakendamisega.