Regionalizacja

Regionalizacja

Regionalizacja

Regionalizacja

Zarządzanie rybołówstwem
W odniesieniu do wybranych instrumentów i środków wspólna polityka rybołówstwa przewiduje regionalizację:  plany wieloletnie, plany dotyczące odrzutów, ustanowienie obszarów odbudowy zasobów rybnych oraz środki ochronne niezbędne do zagwarantowania zgodności ze zobowiązaniami wynikającymi z przepisów UE w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

W tych dziedzinach, w których obowiązuje regionalizacja kraje UE zainteresowane zarządzaniem bezpośrednim mogą przedstawić wspólne zalecenia dotyczące realizacji celów wspomnianego wyżej planu lub środka. Zalecenia muszą być zgodne z celami WPRyb, z zakresem i celami środka lub planu, a także powinny być co najmniej tak rygorystyczne jak środki zapisane w prawie UE. Przed przedstawieniem wspólnych zaleceń Komisji kraje UE muszą zasięgać opinii odpowiednich komitetów doradczych. Jeżeli wszystkie te warunki zostaną spełnione, Komisja może następnie przyjąć odpowiedni akt w celu przekształcenia wspólnych zaleceń w prawo UE, mające zastosowanie do wszystkich operatorów.