Suskirstymas į regionus

Suskirstymas į regionus

Suskirstymas į regionus

Suskirstymas į regionus

Žuvininkystės valdymas
Pagal bendrąją žuvininkystės politiką suskirstymas į regionus numatomas atsižvelgiant į įvairias priemones:  daugiamečius planus, su žuvų išmetimu į jūrą susijusius planus, žuvų išteklių atkūrimo teritorijų nustatymą ir išsaugojimo priemones, būtinas siekiant laikytis ES aplinkos teisės aktų reikalavimų.

Kai taikomas suskirstymas į regionus, tiesioginio valdymo interesų turinčios ES šalys gali susitarti pateikti bendras rekomendacijas, kaip siekti minėto plano arba priemonės tikslų. Rekomendacijos turi būti suderinamos su bendrosios žuvininkystės politikos tikslais, su priemonės arba plano taikymo sritimi bei tikslu ir būti ne mažiau griežtos negu pagal ES teisę numatytos priemonės. ES šalys dėl bendrų rekomendacijų prieš pateikdamos jas Komisijai turi konsultuotis su atitinkamomis patariamosiomis tarybomis. Jei visos šios sąlygos tenkinamos, Komisija gali priimti Komisijos aktą, kad šios bendros rekomendacijos taptų visiems veiklos vykdytojams taikomu ES teisės aktu.