Alueellistaminen

Alueellistaminen

Alueellistaminen

Alueellistaminen

Kalastuksenhoito
EU:n yhteisessä kalastuspolitiikassa useista kalastuksenhoidon välineistä ja toimenpiteistä päätetään alueellisesti. Tällaisia ovat mm. monivuotiset suunnitelmat, poisheittämissuunnitelmat, kalakantojen elvyttämisalueiden perustaminen ja säilyttämistoimet, joita EU:n ympäristölainsäädäntö edellyttää.

Alueellistamista sovellettaessa EU-maat, joilla on nk. välitön kalastuksenhoitoetu tietyllä alueella, voivat tehdä yhteisiä suosituksia eri suunnitelmien ja toimenpiteiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Suositusten on oltava yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden sekä suunnitelman tai toimenpiteen sovellusalan ja tavoitteiden mukaisia. Lisäksi suositusten on oltava vähintään yhtä tiukkoja kuin EU-lainsäädännön mukaiset toimenpiteet. EU-maiden on kuultava asianomaisia neuvoa-antavia toimikuntia yhteisistä suosituksista ennen niiden toimittamista komissiolle. Jos kaikki ehdot täyttyvät, komissio voi antaa säädöksen, jolla yhteiset suositukset muunnetaan kaikkia toimijoita koskevaksi EU-lainsäädännöksi.