Daudzgadu plāni

Daudzgadu plāni

Daudzgadu plāni

Daudzgadu plāni

Zvejniecības pārvaldība

Gandrīz visus svarīgākos zivju krājumus un zivsaimniecību pārvalda, izmantojot daudzgadu plānu. Tajā ir noteikti zivju krājumu pārvaldības mērķi, kas izteikti kā zvejas izraisītā mirstība un/vai vēlamais krājuma lielums. Dažos plānos ir ietverti arī sīki izstrādāti un konkrētajiem apstākļiem piemēroti ceļveži mērķa sasniegšanai. Atsevišķos daudzgadu plānos iekļauj zvejas piepūles ierobežojumus, ko papildina gada kopējā pieļaujamā nozveja (KPN) un īpaši kontroles noteikumi.

Jaunās kopējās zivsaimniecības politikas daudzgadu plānos būs ietverts tāds mērķis kā nozveja maksimālajā ilgtspējīgas ieguves apjomā un termiņš, kurā tas jāsasniedz. Tie ietvers arī izkraušanas pienākuma īstenošanas pasākumus. Turklāt tajos būtu jāiekļauj aizsargpasākumi attiecībā uz koriģējošām darbībām, ja tādi nepieciešami, un, piemēram, pārskatīšanas klauzulas. Daudzgadu plānos var iekļaut arī tehniskus pasākumus.

Adriatic Sea

In February 2017 the Commission proposed a multi-annual plan for small pelagic stocks in the Adriatic Sea

Baltic Sea

Multiannual plan for the stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks (Council regulation (EU) 2016/1139)

North Sea

Multiannual plan for demersal stocks in the North Sea and the fisheries exploiting those stocks, specifying details of the implementation of the landing obligation in the North Sea (Council regulation (EU) 2018/973 of 4 July 2018)

Western Mediterranean Sea

Multiannual plan for the fisheries exploiting demersal stocks in the western Mediterranean Sea and amending Regulation (EU) No 508/2014. (Council regulation (EU) 2019/1022 of 20 June 2019)

Western waters

Multiannual plan for stocks fished in the Western Waters and adjacent waters, and for fisheries exploiting those stocks (Council regulation (EU) 2019/472 of 19 March 2019)

European eel

Measures for the recovery of the stock of European eel (Council Regulation (EC) No 1100/2007 of 18 September 2007)

List of national eel management plans

Greenland halibut

Recovery plan for Greenland halibut in the framework of the Northwest Atlantic Fisheries Organisation (Council Regulation (EC) No 2115/2005 of 20 December 2005)

Bluefin tuna

Multiannual recovery plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean (Council Regulation(EU) No 2016/1627 of 14 September 2016

 

Proposals for Regulations of the European Parliament and of the Council establishing multi-annual plans for the management of demersal fisheries in western EU waters