Πολυετή σχέδια

Πολυετή σχέδια

Πολυετή σχέδια

Πολυετή σχέδια

Διαχείριση της αλιείας

Η διαχείριση όλων σχεδόν των σημαντικών αποθεμάτων και προϊόντων αλιείας γίνεται μέσω πολυετών σχεδίων, τα οποία καθορίζουν τους στόχους της διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων, όσον αφορά το ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας και/ ή το μέγεθος του στοχευόμενου αποθέματος. Ορισμένα σχέδια προβλέπουν λεπτομερή και ειδικά σχεδιασμένο χάρτη πορείας για την επίτευξη των στόχων, ή περιορισμούς της αλιευτικής προσπάθειας, επιπλέον του καθορισμού συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (ΤAC), καθώς και συγκεκριμένους κανόνες ελέγχου.

Στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, τα πολυετή σχέδια θα περιλαμβάνουν τον στόχο της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης, όπως και την προθεσμία για την επίτευξη αυτού του στόχου. Θα περιλαμβάνουν επίσης μέτρα για την εφαρμογή

Adriatic Sea

In February 2017 the Commission proposed a multi-annual plan for small pelagic stocks in the Adriatic Sea

Baltic Sea

Multiannual plan for the stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks (Council regulation (EU) 2016/1139)

North Sea

Multiannual plan for demersal stocks in the North Sea and the fisheries exploiting those stocks, specifying details of the implementation of the landing obligation in the North Sea (Council regulation (EU) 2018/973 of 4 July 2018)

Western Mediterranean Sea

Multiannual plan for the fisheries exploiting demersal stocks in the western Mediterranean Sea and amending Regulation (EU) No 508/2014. (Council regulation (EU) 2019/1022 of 20 June 2019)

Western waters

Multiannual plan for stocks fished in the Western Waters and adjacent waters, and for fisheries exploiting those stocks (Council regulation (EU) 2019/472 of 19 March 2019)

European eel

Measures for the recovery of the stock of European eel (Council Regulation (EC) No 1100/2007 of 18 September 2007)

List of national eel management plans

Greenland halibut

Recovery plan for Greenland halibut in the framework of the Northwest Atlantic Fisheries Organisation (Council Regulation (EC) No 2115/2005 of 20 December 2005)

Bluefin tuna

Multiannual recovery plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean (Council Regulation(EU) No 2016/1627 of 14 September 2016

 

Proposals for Regulations of the European Parliament and of the Council establishing multi-annual plans for the management of demersal fisheries in western EU waters