Förvaltning av fiskekapaciteten – fiskeflottan

Förvaltning av fiskekapaciteten – fiskeflottan

Förvaltning av fiskekapaciteten – fiskeflottan

Förvaltning av fiskekapaciteten – fiskeflottan

Förvaltning av fisket

Förvaltningen av fiskekapaciteten ska leda till en stabil och hållbar balans mellan fiskeflottans kapacitet att fiska och tillgången på fisk, utan att utarma bestånden.

EU-länderna ska varje år rapportera om sin balans med hjälp av EU-kommissionens riktlinjer. För de typer av fiskefartyg där det finns överkapacitet ska medlemsländerna vidta åtgärder enligt handlingsplanen för att nå balans. De får till exempel med statliga medel finansiera att fartyg tas ur bruk. När ett land inte rapporterar eller genomför sin handlingsplan kan det leda till att EU-bidrag hålls inne eller att utbetalningen avbryts.

Ett kapacitetstak för fiskeflottan fastställs för varje land. Det uttrycks i kilowatt (kW) och bruttotonnage (GT). Man får bara ta nya fiskefartyg i bruk om motsvarande kapacitet (i kW och GT) tas ur bruk. På så sätt kan fiskeflottan i EU inte längre öka i omfattning.

Kommissionen för ett register över EU:s fiskeflotta med alla nödvändiga fartygsuppgifter som EU-länderna regelbundet skickar in. Ett nytt system för registret över fiskeflottan (Fleet) är nu i drift. 

Mer information

Register över EU:s fiskeflotta

Rapporter om fiskeflottans kapacitet 2019

Rapporter om fiskeflottans kapacitet 2018

Rapporter om fiskeflottans kapacitet 2017

Rapporter om fiskeflottans kapacitet 2016

STECF:s webbplats