Zarządzanie zdolnością połowową – flota rybacka

Zarządzanie zdolnością połowową – flota rybacka

Zarządzanie zdolnością połowową – flota rybacka

Zarządzanie zdolnością połowową – flota rybacka

Zarządzanie rybołówstwem

Zarządzanie zdolnością połowową ma na celu osiągnięcie z biegiem czasu równowagi między zdolnością połowową flot a ich uprawnieniami do połowów.

Kraje UE zobowiązane są do corocznego składania sprawozdań na temat tej równowagi, sporządzonych na podstawie wytycznych opracowanych przez Komisję Europejską. W odniesieniu do segmentów floty posiadających nadmierne zdolności połowowe, państwo członkowskie musi podjąć działania (w ramach planu działania) zmierzające do osiągnięcia równowagi. Może to zrobić np. za pośrednictwem finansowanej z budżetu państwa likwidacji statków. Jeżeli kraj UE nie przekaże sprawozdania lub nie wdroży planu działania, może to spowodować proporcjonalne zawieszenie lub zaprzestanie wypłacania odpowiednich funduszy UE.

W odniesieniu do każdego kraju UE i zdolności połowowej jego floty ustanawia się pułapy wyrażone w kilowatach (kW) i pojemności brutto (GT). Do floty można wprowadzić nowe statki dopiero po usunięciu z niej zdolności połowowej o takiej samej wielkości (w kW i GT). Dzięki takiemu systemowi zdolność połowowa floty europejskiej nie wzrośnie.

Kraje UE okresowo przekazują informacje na temat statków do rejestru floty unijnej, który prowadzi Komisja Europejska. Dostępna jest już pierwsza wersja nowej aplikacji na potrzeby rejestru floty rybackiej (FLEET). 

Dodatkowe informacje

Rejestr floty UE

Sprawozdania dotyczące zdolności połowowej floty za rok 2019

Sprawozdania dotyczące zdolności połowowej floty za rok 2018

Sprawozdania dotyczące zdolności połowowej floty za rok 2017

Sprawozdania dotyczące zdolności połowowej floty za rok 2016

Strona internetowa STECF