Rybołówstwo

Zarządzanie zdolnością połowową – flota rybacka

Zarządzanie zdolnością połowową – flota rybacka

Zarządzanie zdolnością połowową – flota rybacka

Zarządzanie rybołówstwem

Zarządzanie zdolnością połowową ma na celu osiągnięcie z biegiem czasu równowagi między zdolnością połowową flot a ich uprawnieniami do połowów.

Kraje UE zobowiązane są do corocznego składania sprawozdań na temat tej równowagi, sporządzonych na podstawie wytycznych opracowanych przez Komisję Europejską. W odniesieniu do segmentów floty posiadających nadmierne zdolności połowowe, państwo członkowskie musi podjąć działania (w ramach planu działania) zmierzające do osiągnięcia równowagi. Może to zrobić np. za pośrednictwem finansowanej z budżetu państwa likwidacji statków. Jeżeli państwo członkowskie nie przekaże sprawozdania lub nie wdroży planu działania, może to spowodować proporcjonalne zawieszenie wypłacania odpowiednich funduszy UE lub przerwanie ich przekazywania.

W odniesieniu do każdego państwa członkowskiego UE i zdolności połowowej jego floty ustanawia się pułapy – są one wyrażane w kilowatach (kW) i pojemności brutto (GT). Nowe statki rybackie mogą zostać wprowadzone do floty dopiero po usunięciu z floty zdolności połowowej o takiej samej wielkości (w kW i GT). Dzięki takiemu systemowi zdolność połowowa floty europejskiej nie wzrośnie.

Komisja Europejska prowadzi rejestr floty UE, który zawiera odpowiednie informacje dotyczące statków, które okresowo przekazują jej państwa członkowskie.

More information

STECF website