Zvejas kapacitātes pārvaldība: zvejas flote

Zvejas kapacitātes pārvaldība: zvejas flote

Zvejas kapacitātes pārvaldība: zvejas flote

Zvejas kapacitātes pārvaldība: zvejas flote

Zvejniecības pārvaldība

Zvejas kapacitātes pārvaldība palīdz sasniegt izvirzīto mērķi: laika gaitā noturīgu un stabilu līdzsvaru starp flotes zvejas kapacitāti un zvejas iespējām.

ES dalībvalstīm ir pienākums, vadoties pēc Eiropas Komisijas sagatavotiem norādījumiem, katru gadu ziņot par šo līdzsvaru. Attiecībā uz flotes segmentiem, kuru kapacitāte ir pārmērīga, dalībvalstīm ir jāveic rīcības plānā paredzēti pasākumi, lai šo līdzsvaru sasniegtu, piemēram, jāpārtrauc kuģu ekspluatācija, izmantojot publisko finansējumu. Ja dalībvalsts ziņojumu neiesniedz vai rīcības plānu neīsteno, attiecīgā ES finansējuma izmaksa var tikt proporcionāli apturēta vai pārtraukta.

Katrai ES dalībvalstij ir noteikti zvejas flotes kapacitātes “griesti”, kas izteikti kilovatos (kW) un bruto tilpībā (GT). Jaunus zvejas kuģus flotē drīkst iekļaut tikai pēc tam, kad no tās izslēgta tāda pati (kW un GT izteikta) flotes kapacitāte. Pateicoties šai “iekļaušanas-izslēgšanas” sistēmai, Eiropas flotes kapacitāte vairs nevar palielināties.

Komisija uztur ES flotes reģistru ar visu vajadzīgo informāciju par kuģiem, kuru tā regulāri saņem no dalībvalstīm. Ir pieejama jaunās flotes reģistra lietotnes (FLEET) pirmā versija. 

Vairāk informācijas

ES flotes reģistrs

Ziņojumi par flotes kapacitāti 2019. gadā

Ziņojumi par flotes kapacitāti 2018. gadā

Ziņojumi par flotes kapacitāti 2017. gadā

Ziņojumi par flotes kapacitāti 2016. gadā

ZZTEK tīmekļvietne