Διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας - αλιευτικός στόλος

Διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας - αλιευτικός στόλος

Διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας - αλιευτικός στόλος

Διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας - αλιευτικός στόλος

Διαχείριση της αλιείας

Η διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας εξυπηρετεί τον στόχο μιας σταθερής και διαρκούς ισορροπίας μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας των στόλων και των αλιευτικών δυνατοτήτων μέσα στον χρόνο.

Οι χώρες της ΕΕ οφείλουν να υποβάλουν κάθε χρόνο σχετική έκθεση, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που έχει καταρτίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τα τμήματα του στόλου με πλεονάζουσα ικανότητα, το κάθε κράτος μέλος οφείλει να λαμβάνει μέτρα στο πλαίσιο ενός προγράμματος δράσης, ώστε να επιτυγχάνεται η ισορροπία, π.χ. μέσω πολιτικών κρατικής χρηματοδότησης του παροπλισμού σκαφών. Όταν ένα κράτος μέλος δεν υποβάλλει έκθεση ή δεν εφαρμόζει το σχέδιο δράσης, η ΕΕ μπορεί να προβεί σε αναλογική αναστολή ή διακοπή της σχετικής χρηματοδότησης.

Για κάθε χώρα της ΕΕ, ορίζεται ανώτατο όριο ικανότητας του αλιευτικού στόλου, σε κιλοβάτ (kW) και σε χωρητικότητα (GT). Νέα αλιευτικά σκάφη μπορούν να περιληφθούν σε έναν στόλο μόνον αφού αφαιρεθεί από τον ίδιο στόλο η αντίστοιχη ικανότητα (σε kW και σε GT). Μέσω αυτού του συστήματος «εισόδου-εξόδου», η ικανότητα του στόλου της Ευρώπης δεν μπορεί πλέον να αυξηθεί.

Η Επιτροπή τηρεί μητρώο στόλου της ΕΕ με τις απαραίτητες πληροφορίες για τα σκάφη, τις οποίες λαμβάνει περιοδικά από τα κράτη μέλη. Μια πρώτη έκδοση της νέας εφαρμογής για το μητρώο στόλου (FLEET) είναι διαθέσιμη. 

Περισσότερες πληροφορίες

Μητρώο στόλου της ΕΕ

Εκθέσεις αλιευτικής ικανότητας του στόλου 2019

Εκθέσεις αλιευτικής ικανότητας του στόλου 2018

Εκθέσεις αλιευτικής ικανότητας του στόλου 2017

Εκθέσεις αλιευτικής ικανότητας του στόλου 2016

Ιστότοπος της ΕΤΟΕΑ