Управление на риболовния капацитет — риболовен флот

Управление на риболовния капацитет — риболовен флот

Управление на риболовния капацитет — риболовен флот

Управление на риболовния капацитет — риболовен флот

Управление на рибарството

Управлението на риболовния капацитет има за цел постигане на стабилен и траен баланс между капацитета на флотовете и възможностите за риболов.

Страните от ЕС трябва да представят годишни доклади за този баланс, като използват насоките, изготвени от Европейската комисия. Ако капацитетът на сегменти на флота в дадена държава е твърде голям, тя трябва да изготви план за действие с мерки за постигане на баланс, например като финансира извеждането от експлоатация на кораби. Ако държава членка не представи доклад или не прилага плана за действие, това може да доведе до пропорционално спиране или прекъсване на съответното финансиране от ЕС.

За всяка страна от ЕС е установена пределна граница на капацитета на риболовния флот в киловати (kW) и бруто тонаж (БТ). Нови риболовни кораби могат да бъдат включвани във флота само след като той бъде намален със същия капацитет (в kW и БТ). Поради тази система на вписване и отписване капацитетът на европейския флот не може да се увеличава.

Комисията поддържа регистър на риболовния флот на ЕС, който съдържа необходимата информация за корабите, получавана периодично от държавите от Съюза. Вече е налична първа версия на новото приложение за регистъра на риболовния флот (FLEET). 

За повече информация

Регистър на риболовния флот на ЕС

Доклади от 2019 г. за капацитета на риболовния флот

Доклади от 2018 г. за капацитета на риболовния

Доклади от 2017 г. за капацитета на риболовния

Доклади от 2016 г. за капацитета на риболовния

Уебсайт на Научния, технически и икономически комитет по рибарство