Αλιεία

Αλιευτική προσπάθεια

Αλιευτική προσπάθεια

Αλιευτική προσπάθεια

Διαχείριση της αλιείας
Αλιευτικό σκάφος στον Βορειοδυτικό Ατλαντικό. © CFCA

Η διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας είναι ένας συνδυασμός περιορισμών της ικανότητας των αλιευτικών σκαφών και του χρόνου που μπορούν να περάσουν αυτά στη θάλασσα. Συνήθως, οι περιορισμοί της αλιευτικής προσπάθειας εφαρμόζονται παράλληλα με το ευρύτερα διαδεδομένο σύστημα των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων.
 
Οι περιορισμοί της αλιευτικής προσπάθειας εφαρμόζονται στα πολυετή σχέδια για τη διαχείριση συγκεκριμένου αποθέματος ή ομάδας αποθεμάτων, και γενικότερα σε συγκεκριμένες αλιευτικές ζώνες. Το σχέδιο διαχείρισης των αποθεμάτων ευρωπαϊκής χωματίδας και γλώσσας στη Βόρεια Θάλασσα (κανονισμός 676/2007 του Συμβουλίου), και οι κανόνες αλιείας στα δυτικά ύδατα (κανονισμός (EΚ) αριθ. 1954/2003) προβλέπουν τέτοιου είδους περιορισμούς. Τα σχέδια διαχείρισης της Μεσογείου εστιάζουν μερικές φορές στους περιορισμούς της αλιευτικές προσπάθειας.

Επίσημα έγγραφα

 

Legislation

Council Regulation (EC) No 754/2009 of 27 July 2009 excluding certain groups of vessels from the fishing effort regime laid down in Chapter III of Regulation (EC) No 1342/2008

Reports

Report from the Commission to the European Parliament and the Council  on Member States' efforts during 2014 to achieve a sustainable balance between fishing capacity and fishing opportunities - COM/2016/038

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on Member States' efforts during 2013 to achieve a sustainable balance between fishing capacity and fishing opportunities- COM/2015/563

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on Member States' efforts during 2012 to achieve a sustainable balance between fishing capacity and fishing opportunities - COM/2014/233

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on Member States' efforts during 2011 to achieve a sustainable balance between fishing capacity and fishing opportunities - COM/2013/85

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on Member States' efforts during 2010 to achieve a sustainable balance between fishing capacity and fishing opportunities - COM/2012/368 final/2   

COM/2012/368


Report from the Commission to the European Parliament and the Council on Member States' efforts during 2009 to achieve a sustainable balance between fishing capacity and fishing opportunities - COM/2011/354 final

Annual report from the Commission to the European Parliament and the Council on Member States' efforts during 2008 to achieve a sustainable balance between fishing capacity and fishing opportunities - COM/2010/0060 final

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2008) 902 final du 12.1.2009 Concerne toutes les versions linguistiques

Annual report from the Commission to the European Parliament and the Council on Member States’ efforts during 2007 to achieve a sustainable balance between fishing capacity and fishing opportunities - COM/2008/902 final/2

Annual report from the Commission to the European Parliament and the Council on Member States’ efforts during 2006 to achieve a sustainable balance between fishing capacity and fishing opportunities - COM/2007/0828 final

Annual Report from the Commission to the Council and the European Parliament on Member States’ efforts during 2005 to achieve a sustainable balance between fishing capacity and fishing opportunities - COM/2006/0872 final

Annual Report from the Commission to the Council and the European Parliament on Member States’ efforts during 2004 to achieve a sustainable balance between fishing capacity and fishing opportunities -  COM/2005/0691 final

Annual Report from the Commission to the Council and the European Parliament on Member States’ efforts during 2003 to achieve a sustainable balance between fishing capacity and fishing opportunities - COM/2004/0799 final

Annual report from the Commission to the Council and the European Parliament on the results of the multiannual guidance programmes for the fishing fleets at the end of 2002 - COM/2003/0508 final

Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the intermediate results of the multi-annual guidance programmes for the fishing fleets at 30 June 2002 - COM/2002/0483 final

Annual Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the results of the multiannual guidance programmes for the fishing fleets at the end of 2001 - COM/2002/0446 final

Annual Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the results of the multi-annual guidance programmes for the fishing fleets at the end of 2000 - COM/2001/0541 final

Report from the Commission to the Council - Preparation for a mid term review of the Multi-annual Guidance Programmes (MAGP) - COM/2000/0272 final

Communications

Guidelines for the analysis of the balance between fishing capacity and fishing opportunities according to Art 22 of Regulation (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and the Council on the Common Fisheries Policy - COM/2014/545

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on improving fishing capacity and effort indicators under the common fisheries policy - COM/2007/0039 final