Visserij

Teruggooi en de aanlandingsverplichting

Teruggooi en de aanlandingsverplichting

Teruggooi en de aanlandingsverplichting

Visserijbeheer

Teruggooi is het overboord zetten van ongewenste bijvangsten, levend of dood, hetzij omdat zij te klein zijn, de visser geen quotum heeft, of door bepaalde vangstsamenstellingsvoorschriften. Het nieuwe GVB maakt een einde aan de verspillende teruggooipraktijk met de invoering van een aanlandingsverplichting .  Deze wijziging in het beleid dient als motor voor meer selectiviteit en biedt betrouwbaardere vangstgegevens. Om de vissers in staat te stellen zich aan te passen aan de veranderingen, wordt de aanlandingsverplichting tussen 2015 en 2019 geleidelijk ingevoerd voor alle commerciële visserij in de Europese wateren (dit geldt voor soorten die vallen onder TAC’s of waarvoor minimummaten gelden).

Volgens de aanlandingsverplichting moeten alle vangsten aan boord worden gehouden, worden aangeland en tegen de quota worden afgeboekt. Ondermaatse vis mag niet in de consumentenhandel worden gebracht.

De aanlandingsverplichting zal worden toegepast per visserijtak. Details over de uitvoering van de maatregelen zullen worden opgenomen in meerjarenplannen of in specifieke plannen om teruggooi tegen te gaan als er geen meerjarenplan voorhanden is. Deze details hebben betrekking op de in de maatregelen bedoelde soorten, het verschaffen van vangstdocumentatie, minimale instandhoudingsreferentiegrootten en vrijstellingen (voor vis die bij teruggooi kan overleven en een specifieke de minimis teruggooivergunning onder bepaalde voorwaarden). Beheer van de quota zal ook flexibeler worden om de aanlandingsverplichting te vergemakkelijken.

In oktober 2014 heeft de Commissie vijf teruggooiplannen goedgekeurd (via zogenaamde "gedelegeerde handelingen"), vooruitlopend op de aanlandingsverplichting die vanaf 2015 van kracht is (pelagische en industriële visserijen in alle EU-wateren, en kabeljauwvisserij in de Oostzee).

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1392/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde kleine pelagische visserijen in de Middellandse Zee

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1393/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde pelagische visserijen in de noordwestelijke wateren

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1394/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde pelagische visserijen in de zuidwestelijke wateren  

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1395/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde kleine pelagische visserijen en visserijen voor industriële doeleinden in de Noordzee

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1396/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 tot vaststelling van een teruggooiplan voor de Oostzee

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2438 van de Commissie van 12 oktober 2015 tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de noordwestelijke wateren  

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2439 van de Commissie van 12 oktober 2015 tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de zuidwestelijke wateren  

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2440 van de Commissie van 22 oktober 2015 tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de Noordzee en de wateren van de Unie van ICES-sector IIa