Zivsaimniecība

Zivju izmešana un izkraušanas pienākums

Zivju izmešana un izkraušanas pienākums

Zivju izmešana un izkraušanas pienākums

Zvejniecības pārvaldība

Zivju izmešana nozīmē tādu beigtu vai dzīvu zivju atlaišanu atpakaļ jūrā, kuras nav vēlamas vai nu tādēļ, ka tās ir pārāk mazas, vai arī tādēļ, ka zvejniekiem nav piešķirta kvota, vai arī atsevišķu nozvejas sastāva noteikumu dēļ. Saskaņā ar jauno KZP, kas paredz izkraušanas pienākumu , tiek pielikts punkts zivju izmešanas praksei.  Šis sistēmiskais jaunievedums kalpo par stimulu lielākai selektivitātei un nodrošina lielāku nozvejas datu ticamību. Lai zvejniekiem dotu laiku pielāgoties, izkraušanas pienākumu ieviesīs pakāpeniski no 2015. gada līdz 2019. gadam. Tas attieksies uz visiem rūpnieciskās zvejas uzņēmumiem (visām sugām, kam noteikta kopējā pieļaujamā nozveja (KPN) vai minimālais izmērs) un būs spēkā Eiropas ūdeņos.

Saskaņā ar izkraušanas pienākumu visa nozveja ir paturama, izkraujama un atskaitāma no kvotas. Mazizmēra zivis nevar laist tirgū cilvēku patēriņa nolūkiem.

Izkraušanas pienākumu piemēros katrā zvejas uzņēmumā atsevišķi. Sīkāku informāciju par izpildi iekļaus daudzgadu plānos vai īpašos izmetumu plānos, ja daudzgadu plāns nav ieviests un netiek izmantots. Runa ir par tādiem datiem kā aptvertās sugas, nozvejas dokumentācijas noteikumi, minimālais saglabāšanas references izmērs, izņēmumi (attiecībā uz zivīm, kuras var izdzīvot pēc atlaišanas atpakaļ jūrā), kā arī īpaša de minimis noteiktos apstākļos izmesto zivju kvota. Kvotu pārvaldība kļūs arī elastīgāka, lai sekmētu izkraušanas pienākumu.

2014. gada oktobrī Komisija, pamatojoties uz tā sauktajiem deleģētajiem tiesību aktiem, pieņēma piecus plānus izmetumu jomā, lai sagatavotu izkraušanas pienākuma izpildi, kas piemērojams no 2015. gada (pelāģiskās un rūpnieciskās zvejas uzņēmumos visos ES ūdeņos un mencas zvejas uzņēmumos Baltijas jūrā).

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1392/2014 (2014. gada 20. oktobris), ar kuru izveido izmetumu plānu dažām mazo pelaģisko sugu zvejniecībām, kas darbojas Vidusjūrā

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1393/2014 (2014. gada 20. oktobris), ar kuru izveido izmetumu plānu dažām pelaģiskajām zvejniecībām, kas darbojas ziemeļrietumu ūdeņos

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1394/2014 (2014. gada 20. oktobris), ar kuru izveido izmetumu plānu dažām pelaģiskajām zvejniecībām, kas darbojas dienvidrietumu ūdeņos

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1395/2014 (2014. gada 20. oktobris), ar kuru izveido izmetumu plānu dažām mazo pelaģisko sugu zvejniecībām un rūpnieciskajām zvejniecībām, kas darbojas Ziemeļjūrā  

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1396/2014 (2014. gada 20. oktobris), ar kuru izveido izmetumu plānu zvejniecībām, kas darbojas Baltijas jūrā

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/2438 (2015. gada 12. oktobris), ar kuru izveido izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas ziemeļrietumu ūdeņos  

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/2439 (2015. gada 12. oktobris), ar kuru izveido izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas dienvidrietumu ūdeņos  

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/2440 (2015. gada 22. oktobris), ar kuru izveido izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas Ziemeļjūrā un Savienības ūdeņos ICES IIa rajonā