Αλιεία

Απορρίψεις και υποχρέωση εκφόρτωσης

Απορρίψεις και υποχρέωση εκφόρτωσης

Απορρίψεις και υποχρέωση εκφόρτωσης

Διαχείριση της αλιείας

Απόρριψη είναι η ρίψη στη θάλασσα των ανεπιθύμητων αλιευμάτων, ζωντανών ή νεκρών, είτε γιατί είναι πολύ μικρά, είτε γιατί ο αλιέας δεν έχει ποσόστωση, ή για να τηρούνται ορισμένοι κανόνες σχετικά με τη σύνθεση των αλιευμάτων. Η νέα ΚΑΠ καταργεί την σπάταλη πρακτική των απορρίψεων, καθιερώνοντας την υποχρέωση εκφόρτωσης .  Αυτή η αλλαγή λειτουργεί ως εργαλείο για μεγαλύτερη επιλεξιμότητα, και παρέχει περισσότερο αξιόπιστα στοιχεία για τα αλιεύματα. Για να μπορέσουν οι αλιείς να προσαρμοστούν στην αλλαγή, η υποχρέωση εκφόρτωσης θα καθιερωθεί σταδιακά από το 2015 έως το 2019, για όλα τα εμπορικά αλιεύματα (είδη που υπόκεινται σε TAC ή σε ελάχιστο μέγεθος) στα ευρωπαϊκά ύδατα.

Σύμφωνα με την υποχρέωση εκφόρτωσης, όλα τα αλιεύματα θα πρέπει να φυλάσσονται επί του σκάφους, να εκφορτώνονται και να καταλογίζονται στις ποσοστώσεις. Τα ψάρια μεγέθους μικρότερου του κανονικού δεν θα μπορούν να πωλούνται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Η υποχρέωση εκφόρτωσης θα εφαρμόζεται ανά τύπο αλιείας. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής θα καθορίζονται σε πολυετή σχέδια, ή σε συγκεκριμένα σχέδια απορρίψεων εφόσον δεν υπάρχει πολυετές σχέδιο. Οι λεπτομέρειες αυτές θα αφορούν μεταξύ άλλων τα είδη που καλύπτονται, τις διατάξεις τεκμηρίωσης των αλιευμάτων, τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης, καθώς και εξαιρέσεις (ψάρια που πιθανόν επιβιώνουν μετά την απόρριψή τους στη θάλασσα, καθώς και ένα ελάχιστο όριο απόρριψης υπό συγκεκριμένους όρους). Η διαχείριση των ποσοστώσεων θα εφαρμόζεται επίσης με περισσότερη ευελιξία ώστε να διευκολύνεται η υποχρέωση εκφόρτωσης.

Τον Οκτώβριο 2014 η Επιτροπή εξέδωσε πέντε σχέδια απορρίψεων (μέσω των λεγόμενων κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων) με σκοπό την προετοιμασία της εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης που θα αρχίσει να ισχύει από το 2015 (για τα αλιεύματα πελαγικής και βιομηχανικής αλιείας σε όλα τα ύδατα της Ένωσης, καθώς και για τα αλιεύματα γάδου στη Βαλτική Θάλασσα).

Commission Delegated Regulation (EU) No 1392/2014 of 20 October 2014 establishing a discard plan for certain small pelagic fisheries in the Mediterranean Sea     

Commission Delegated Regulation (EU) No 1393/2014 of 20 October 2014 establishing a discard plan for certain pelagic fisheries in north-western waters  

Commission Delegated Regulation (EU) No 1394/2014 of 20 October 2014 establishing a discard plan for certain pelagic fisheries in south-western waters     

Commission Delegated Regulation (EU) No 1395/2014 of 20 October 2014 establishing a discard plan for certain small pelagic fisheries and fisheries for industrial purposes in the North Sea  

Commission Delegated Regulation (EU) No 1396/2014 of 20 October 2014 establishing a discard plan in the Baltic Sea

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2438 of 12 October 2015 establishing a discard plan for certain demersal fisheries in north-western waters

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2439 of 12 October 2015 establishing a discard plan for certain demersal fisheries in south-western waters

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2440 of 22 October 2015 establishing a discard plan for certain demersal fisheries in the North Sea and in Union waters of ICES Division IIa

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2374 of 12 October 2016 establishing a discard plan for certain demersal fisheries in South-Western waters

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2375 of 12 October 2016 establishing a discard plan for certain demersal fisheries in North-Western waters

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2376 of 13 October 2016 establishing a discard plan for mollusc bivalve Venus spp. in the Italian territorial waters

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2377 of 14 October 2016 amending Delegated Regulation (EU) No 1394/2014 establishing a discard plan for certain pelagic fisheries in South-Western waters