Sektor rybołówstwa: gromadzenie danych

Sektor rybołówstwa: gromadzenie danych

Sektor rybołówstwa: gromadzenie danych

Sektor rybołówstwa: gromadzenie danych

Zarządzanie rybołówstwem
Nauka o rybołówstwie opiera się na danych pochodzących z wielu różnych źródeł. © Lionel Flageul

Zarządzanie rybołówstwem w UE opiera się na danych, które gromadzą, którymi zarządzają i które przekazują kraje UE w ramach systemu gromadzenia danych.

Wspólna polityka rybołówstwa, która została niedawno zreformowana, w art. 25. ust. 2 określa podstawowe zasady, jakimi należy się kierować przy gromadzeniu danych. Są to:

  • dokładność
  • wiarygodność i aktualność
  • unikanie powielania działań dzięki sprawniejszej koordynacji
  • bezpieczne przechowywanie w bazach danych
  • większa dostępność danych
  • przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych
  • udostępnienie danych Komisji Europejskiej, aby mogła ona sprawdzać dostępność i jakość danych oraz metod zastosowanych do ich gromadzenia.

Te zasady są głównym tematem wniosku Komisji w sprawie wprowadzenia zmian do rozporządzenia dotyczącego systemu gromadzenia danych, który jest obecnie opracowywany.

Więcej informacji

Wspólne Centrum Badawcze – strona internetowa poświęcona gromadzeniu danych dotyczących rybołówstwa

Dokumenty urzędowe

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1004 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia unijnych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 199/2008

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1701 z dnia 19 sierpnia 2016 r. ustanawiająca zasady w zakresie formatu przekazywania planów prac dotyczących gromadzenia danych w sektorach rybołówstwa i akwakultury (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 5304)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1251 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego unijnego programu gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa i akwakultury na lata 2017–2019 (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4329)

Inne dokumenty

Warsztaty z udziałem zainteresowanych stron dotyczące ram gromadzenia danych – styczeń 2014 r.

Najczęściej zadawane pytania na temat gromadzenia danych oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego