Visserijsector: gegevensverzameling

Visserijsector: gegevensverzameling

Visserijsector: gegevensverzameling

Visserijsector: gegevensverzameling

Visserijbeheer
In de visserijwetenschap wordt gebruikgemaakt van gegevens uit diverse bronnen. © Lionel Flageul

Het EU-visserijbeheer is afhankelijk van gegevens die verzameld, beheerd en verstrekt worden door de EU-landen op grond van het kader voor gegevensverzameling.

Het gemeenschappelijk visserijbeleid (artikel 25, lid 2) bepaalt de basisprincipes voor gegevensverzameling:

  • nauwkeurigheid
  • betrouwbaarheid en tijdigheid
  • vermijden van doublures door verbeterde coördinatie
  • veilige opslag in databanksystemen
  • betere beschikbaarheid van gegevens
  • naleving van wetten op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens
  • toegang voor de Europese Commissie zodat zij de beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevens evenals de toegepaste verzamelmethoden kan nagaan.

Deze principes zijn een belangrijk onderdeel van een voorstel voor een herziene kaderverordening gegevensverzameling waar de Commissie momenteel aan werkt.

Meer informatie

Gemeenschappelijk centrum voor onderzoek (GCO) de website voor visserijgegevens

Documentatie

Richtlijn (EU) 2017/1004 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 betreffende de instelling van een Uniekader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector en voor de ondersteuning van wetenschappelijk advies over het gemeenschappelijk visserijbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 199/2008 van de Raad

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1701 van de Commissie van 19 augustus 2016 tot vaststelling van voorschriften inzake het format voor de indiening van werkprogramma's voor gegevensverzameling in de visserij- en de aquacultuursector (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 5304)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1251 van de Commissie van 12 juli 2016 tot vaststelling van een meerjarenprogramma van de Unie voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserij- en de aquacultuursector voor de periode 2017-2019 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 4329)

Aanvullende documenten

DCF Stakeholder Workshop (januari 2014)

Veelgestelde vragen over gegevensverzameling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij